Malá vedecká univerzita na ZŠ Benkova v Nitre
25. jún 2024

Na Základnej škole Benkova v Nitre sa v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním konala malá vedecká univerzita – prezentácie ročníkových  prác, ktoré sú už takmer 30 rokov neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu v týchto triedach. ZŠ Benkova je jedinou školou v Nitrianskom okrese, ktorá sa venuje intelektovému vzdelávaniu v takýchto triedach.

„Tento trend je vítaný nielen učiteľmi a odborníkmi na vzdelávanie, ale aj rodičmi, ktorí vidia v tomto kroku príležitosť pre rozvoj rôznych zručností svojich detí, mnohí z nich svojou účasťou zdieľajú samotné prezentovanie ročníkových prác,“ hovorí riaditeľ školy Róbert Harmata.

Ročníková práca, ktorá je vyžadovaná od žiakov nielen  vyšších ročníkov základnej školy, ale aj žiakov od najnižšieho ročníka, má za cieľ rozvíjať u detí schopnosti ako je kritické myslenie, samostatné riešenie problémov, organizácia práce a efektívna komunikácia. Tieto práce zvyčajne zahŕňajú výber témy, zhromažďovanie informácií, písanie správy a následnú prezentáciu pred spolužiakmi a učiteľmi.

Tento rok, tak ako v predchádzajúcich rokoch, práce boli zadelené do mnohých odborných sekcií – informatika, technika, geografia, poznatky o zvieratkách, práce z oblasti umenia, histórie, ľudského tela a jeho výživy a samozrejme, aj znalostí z rôznych športových odvetví.

Jedným z hlavných prínosov ročníkových prác je, že umožňujú žiakom rozvíjať praktické zručnosti, ktoré budú neoceniteľné v ich budúcom vzdelávaní a kariére. „Žiaci sa učia, ako efektívne vyhľadávať informácie, kriticky ich zhodnotiť a následne ich správne prezentovať. Tieto schopnosti sú kľúčové pre úspech v dnešnom informačnom veku,“ doplnil riaditeľ Harmata.

Ročníkové práce tiež podporujú kreativitu a individuálne záujmy žiakov. Každý študent si vyberá vlastnú tému, ktorá ho zaujíma, čo môže viesť k väčšej angažovanosti a motivácii. „Vidíme, že žiaci, ktorí si môžu vybrať tému podľa svojho záujmu, sú často viac nadšení a snažia sa vytvoriť čo najlepšiu prácu,“ dodáva zástupkyňa pre triedy so všeobecným intelektovým nadaním Mária Bernáthová.

Tento prístup tiež pripravuje žiakov na ďalšie etapy ich vzdelávania. Na stredných školách a univerzitách sú obdobné práce bežné, a preto je dôležité, aby mali žiaci už na základnej škole základy v týchto zručnostiach. „Ročníkové práce nás pripravujú na strednú školu, kde budeme musieť robiť ešte náročnejšie projekty. Je vynikajúce, že každý rok sa môžeme venovať téme z rôznych oblastí nášho záujmu, máme možnosť hľadať a nachádzať odpovede na množstvo otázok, ktoré nás zaujímajú. Je to pre nás najkrajšia domáca úloha. Veď sme si ju vybrali sami,“ hovoria Tatiana Juhásová a Liana Gajdošová, žiačky ôsmeho ročníka.


Napriek mnohým prínosom ročníkových prác existujú aj určité výzvy. Nie všetci žiaci majú doma podporu a prístup k potrebným zdrojom, čo môže viesť k nerovnosti. Škola sa snaží tento problém riešiť poskytovaním prístupu k internetu a potrebnej literatúre počas školských hodín.

V konečnom dôsledku, ročníkové práce predstavujú významný krok v modernizácii vzdelávacieho systému na Slovensku. Pomáhajú žiakom nielen získavať nové vedomosti, ale aj rozvíjať dôležité životné zručnosti, ktoré budú potrebovať v ich budúcom vzdelávaní a profesijnom živote.

Implementácia ročníkových prác na základných školách je krokom vpred k modernejšiemu a efektívnejšiemu vzdelávaciemu systému. S podporou učiteľov, rodičov a celej školskej komunity môžu tieto práce významne prispieť k rozvoju mladých ľudí a pripraviť ich na výzvy budúcnosti.

Katarína Česárová
foto: autorka


Najčítanejšie správy
Eko ďalej: 17-tisíc eur na 10 verejnoprospešných…
10. júl 2024
Čakajú nás horúce dni: Ako sa chrániť pre…
9. júl 2024
Práca s deťmi z marginalizovaných rómskych…
3. júl 2024
Stretnutie v Bukurešti: Nitra zdieľa skúsenosti v…
3. júl 2024