Linka detskej istoty: Sme tu pre vás – vždy, keď to budete potrebovať!
21. jún 2024

V rámci pravidelnej rubriky Nás sa to ne(do)týka?! vám prinášame rozhovor s Táňou Ivanič Rybanskou, riaditeľkou Linky detskej istoty (LDI).


Od kedy funguje Linka detskej istoty a čo bolo podnetom na jej vznik?

Linka detskej istoty je prvou a najdlhšie fungujúcou telefonickou a tiež online linkou, špecializovanou na problematiku detí a mládeže na Slovensku. Fungujeme nepretržite už od roku 1996 nonstop 24/7, bezplatne a anonymne pre celé územie Slovenska. Za obdobie 28 rokov sme poskytli odborné poradenstvo viac ako trom miliónom deťom, mladým ľuďom, i dospelým kontaktujúcim naše poradenské a krízové linky a tiež špecializované odborné poradne v záujme detí. Ročne realizujeme viac ako 130 000 kontaktov.

Vznikli sme pod krídlami Unicefu, ako národný projekt, ktorý však fungoval úplne samostatne, aj v rámci svojej činnosti aj v rámci samostatného financovania. Od roku 2014 pokračujeme v našej činnosti v nezmenenej forme, už ako samostatná nezisková organizácia. Podnetom pre vznik Linky detskej istoty bola narastajúca potreba detí a mladých ľudí po ľahko dostupnom bezbariérovom priestore, kde môžu nájsť okamžitú podporu, radu a pomoc – vždy v momente, keď to potrebujú.

 • Vízia LDI: Plnohodnotný detský svet v spoločnosti, ktorá ho rešpektuje, spoluvytvára a podporuje.
 • Misia LDI: Byť v spojení s deťmi a mladými ľuďmi v momente keď to potrebujú.
 • Hodnoty LDI: Nediskriminácia / Najlepší záujem dieťaťa  / Právo na život, prežitie a rozvoj / Právo na ochranu / Vypočutie a rešpektovanie názorov dieťaťa / Právo na prístup k vhodným informáciám / Právo detí na participáciu.

Čo všetko robíte v Linke detskej istoty?

Ťažisko práce je v podpore a ochrane práv detí a mladých ľudí, v zlepšovaní kvality ich života formou vytvorenia bezbariérového ľahko dostupného komunikačného priestoru, poskytovania informácií, prevencie či krízovej intervencie a dištančného psychologického a sociálneho poradenstva v momente, keď to potrebujú, ako i v participácii na zlepšovaní duševného zdravia detí a mladých ľudí poskytovaním odborných intervencií.

V rámci ďalších činností, Linka detskej istoty aktívne pracuje aj v oblasti prevencie rôznych nežiaducich javov v živote detí/mládeže a tiež v oblasti zlepšovania duševného zdravia detí a mladých ľudí. Rôznymi osvetovými aktivitami apelujeme na širokú verejnosť formou šírenia informácií a zdôrazňovania dôležitosti podpory a ochrany práv detí/mládeže, ako i potrebyzlepšovania kvality ich života. Za obdobie nášho fungovania sú to už desiatky projektov a kampaní. Viac informácií nájdete na www.ldi.sk.

Linka detskej istoty a celá naša činnosť je založená na dodržiavaní a napĺňaní Dohovoru o právach dieťaťa. Základnou filozofiou našej práce je dôsledné dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa a v týchto intenciách aj všetci naši pracovníci poskytujú svoje služby.

Aké služby Linka detskej istoty poskytuje?

 1. Linka pomoci pre deti a mladých na tel. č. 116111
  Ak sa chcete poradiť, alebo porozprávať na akúkoľvek tému, alebo ste sa ocitli v náročnej situácii a potrebujete pomoc.
  Funguje: nonstop, bezplatne a anonymne pre celé Slovensko
 2. Krízová Linka pre nezvestné deti na tel. č. 116000
  Krízová linka pre deti stratené, hľadané, na úteku, ako i pre ich rodičov a príbuzných.
  Funguje: nonstop, bezplatne a anonymne pre celé Slovensko
 3. Online poradňa pre deti a mladých ľudí (čet a email)
  Ak radšej píšete, ako telefonujete poskytneme vám bezpečný priestor na komunikáciu.
  Čet na www.ldi.sk denne 18:00-22:00
  Email na potrebujem@pomoc.sk
 4. Špecializované poradne pre dospelých na tel. č. 0800 500 500 fungujú vo vyhradených dňoch a časoch – viac informácií nájdete na www.ldi.sk

Okrem emocionálnej podpory, psychosociálneho poradenstva, krízovej intervencie, informácií a prevencie pre deti a mládež, poskytujeme aj špecializované poradenstvo pre dospelých, ktorí sa na más obracajú v záujme detí.

Ako to funguje?

Ak sa chcete poradiť, alebo porozprávať na akúkoľvek tému, alebo ste sa ocitli v náročnej situácii a potrebujete pomoc volajte tel. č. 116111, priamo, bez predvoľby. Linka pomoci pre deti a mladých ľudí je podporná komunikačno-poradenská linka a poskytujeme psychologické a sociálne poradenstvo, informácie, prevenciu a krízovú intervenciu.

Fungujeme nonstop – to znamená 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne (vrátane víkendov, sviatkov i každých prázdnin).

Fungujeme bezplatne – to znamená, že za telefonát na naše Linky, vy nebudete platiť nič, volať nám môžete z celého územia Slovenskej republiky z akejkoľvek tel. siete.

Fungujeme anonymne – to znamená, že keď nás kontaktujete poviete nám iba toľko koľko sami budete chcieť. Nepýtame sa vás ani na meno, ani na vaše tel. číslo, ani kde bývate a hovory sa u nás nenahrávajú.

Pre koho sú služby Linky detskej istoty určené?

Naše služby sú určené predovšetkým pre všetky deti a mládež na celom Slovensku. Vyššie sú uvedené kontakty na služby, ktoré poskytujeme.

Sme tu však aj pre dospelých, ktorí naše poradenské a krízové Linky ako i špecializované poradne LDI môžu kontaktovať v záujme detí (teda rodičia, príbuzní, pedagógovia, šk. psychológovia, vychovávatelia a ďalší pracovníci s deťmi a mládežou, ale i verejnosť).

Táňa Ivanič Rybanská
zdroj foto: internet

Špecializované poradne Linky detskej istoty

RODIČOVSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA LDI

• BEZPLATNE • ANONYMNE • PRE CELÉ SLOVENSKO

Funguje každú stredu 13:30-19:30 Volajte: 0800 500 500

Psychologická poradňa pre dospelých: rodičov, príbuzných, pedagógov, školských psychológov, vychovávateľov a ďalších pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí sa rozhodnú kontaktovať poradňu v záujme detí a mládeže. 
Spolu s našimi skúsenými odborníkmi môžete prekonzultovať rôzne témy, napríklad: 

 • výchovné problémy, problémy spojené s dospievaním školské problémy;
 • šikanovanie, problémy v kolektíve;
 • vzťahové problémy, rodinné konflikty;
 • osobnostné problémy, poruchy správania, závislosti;
 • rozvod, spor o dieťa, porušovanie práv dieťaťa a mnohé ďalšie…

SOCIIÁLNO-PRÁVNA PORADŇA  LDI

• BEZPLATNE • ANONYMNE • PRE CELÉ SLOVENSKO

Funguje každý štvrtok a sobotu 13:30-19:30 Volajte: 0800 500 500

Je určená pre dospelých kontaktujúcich nás v záujme detí a mladých ľudí, do poradne však môžu volať aj deti a mladí ľudia, ktorí sa chcú poradiť a informovať o sociálno-právnych otázkach.
Naši skúsení odborníci poskytujú telefonické sociálno-právne poradenstvo nielen vo všeobecnej, ale i v konkrétnej rovine vzhľadom na predkladaný problém.
Na požiadanie volajúceho klienta, ktorý môže zostať aj anonymite, vstupujú pracovníci Sociálno-právnej poradne LDI do intervenčného procesu formou korešpondencie (napr. Žiadosť o prešetrenie rodinných pomerov) s inštitúciami.
Nahlásené vážne situácie ohrozujúce harmonický bio-psycho-sociálny vývin dieťaťa či mladého človeka (zanedbávanie, šikanovanie, týranie, sexuálne zneužívanie a pod.) riešime v spolupráci s políciou a Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny SR.

LDI PORADŇA INKLÚZIE

• BEZPLATNE • ANONYMNE • PRE CELÉ SLOVENSKO

Funguje každý pondelok 17:00-21:00 Volajte: 0800 500 500

Je k dispozícii pedagógom a pracovníkom s deťmi a mládežou: učiteľom, školským psychológom, špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, vychovávateľom a ďalším.
Poradňa poskytuje poradenstvo v oblasti inklúzie a integrácie detí v školách a venuje sa aj otázkam jazykových a kultúrnych rozdielov, otázkam scitlivovania majoritnej spoločnosti voči menšinám, symptómom posttraumatického stresového syndrómu (PSTS), začleňovaniu žiakov a študentov do rovesníckych skupín atď.


Kedy a s čím sa môžem obrátiť na LDI?

Kedy môžete na Linku pomoci pre deti a mládež na tel. č. 116111 zavolať? Odpoveď je, že kedykoľvek to budete potrebovať. Sme tu pre vás nonstop. Fungujeme totiž 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne, aj počas víkendov a sviatkov a aj cez každé prázdniny. Za telefonický hovor nebudete platiť nič a môžete zostať v anonymite.

Bez obáv sa teda na nás môžete obrátiť kedykoľvek a s čímkoľvek. Žiadna téma, otázka, názor, situácia či problém mladého človeka alebo dieťaťa nie sú na Linke zľahčované a ani sa nepovažujú za menej dôležité, práve naopak, každý je prijatý, akceptovaný a vypočutý. Každý má právo vyjadriť svoj názor a dostane priestor komunikovať. Nebudeme vás posudzovať, odsudzovať ani kritizovať. Nebudeme sa vás pýtať ani na meno ani odkiaľ ste, poviete nám iba toľko koľko budete sami chcieť.

Nemusíte na to ostávať sami. Budeme vás počúvať a poskytneme vám podporu. Môžete získať informácie a nové pohľady na situáciu, v ktorej ste sa ocitli a spoločne môžeme hľadať riešenia ťažkostí, ktoré vás trápia.

Kto je na druhej strane linky?

Sme tím 70 poradkýň a poradcov – kombinácia mladých i starších odborníkov z pomáhajúcich profesií (psychológia, sociálna práca, špeciálna, liečebná či sociálna pedagogika atď.). Členovia tímu LDI sú odborne vyškolení a majú za sebou stovky hodín špecializovaného nadstavbového vzdelávania, roky praxe a pravidelne absolvujú intervízie ako i supervízie s externým akreditovaným supervízorom.

Naše služby sú odborne garantované. Pracujeme na základe medzinárodných štandardov, Etických kódexov, dodržiavania mlčanlivosti a vždy minimálne v tandeme (poradca/poradcovia a intervízor).

Linka detskej istoty funguje zároveň ako školiace pracovisko – viac ako 800 poradkýň a poradcov z pomáhajúcich profesií získalo v rámci práce na LDI odbornú prax a pôsobia teraz v pomáhajúcich profesiách na celom Slovensku.

Je LDI anonymná? Existujú prípady, kedy je nutné anonymitu porušiť?

Na LDI zachovávame obojstrannú anonymitu, mlčanlivosť a hovory sa nenahrávajú. Volajúci nemusí uviesť svoje meno ani odkiaľ volá. Našou prioritou je poskytnúť deťom a mládeži bezpečné, podporné a non-stop bezplatne dostupné dôverné prostredie, kde môžu hovoriť otvorene o svojich pocitoch a myšlienkach, a tiež o situáciách, v ktorých sa nachádzajú a o problémoch, ktoré prežívajú. Naša Linka sa nedelí s nikým o príbehy detí a mladých ľudí ani o informácie, s ktorými sa nám zdôveria, iba vtedy, ak by bol ich alebo niekoho život v priamom ohrození, by sa to mohlo zmeniť. Vtedy je nutné privolať potrebnú pomoc.


„Chcela by som povzbudiť hlavne deti a mladých ľudí, aby sa v akejkoľvek situácii nebáli na nás obrátiť. Sme tu pre vás – vždy keď to budete potrebovať! Nonstop, bezplatne a anonymne na telefónnom čísle 116111.“

Táňa Ivanič Rybanská, riaditeľka Linky detskej istoty

Pripravila: Martina Svitačová
Foto: internet


Najčítanejšie správy
Kroměříž, srdci blíž - Galerie venku v Nitre
18. júl 2024
Dotazník: Ako sa vám páčili slávnosti Nitra, milá…
17. júl 2024
Chrenovské slávnosti 2024: Dva dni plné zábavy,…
16. júl 2024
Ponuka Nitrianskeho kultúrneho leta
11. júl 2024