Kto má nárok na zníženie či odpustenie miestnych daní a poplatkov?
6. apríl 2023

Prehľad možností zníženia resp. odpustenia miestnych daní a poplatkov pre fyzické osoby.

Poplatok za komunálne odpady

Osoba, ktorá k 1. januáru aktuálneho zdaňovacieho obdobia dovŕšila vek 72 rokov, má nárok na 50 %  zníženie poplatku za komunálne odpady. Pre rok 2023 teda platí, že osoby, ktoré v roku 2022 dovŕšili vek 72 rokov, majú nárok na nižší poplatok. O toto zníženie nie je potrebné žiadať, je automaticky zohľadnené v daňovom výmere.

Nárok na zníženie resp. odpustenie poplatku majú osoby, ktoré síce v Nitre majú trvalý pobyt, ale zdržiavajú sa mimo miesta trvalého pobytu.

Takéto odpustenie poplatku je definované vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Nitry: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v znení dodatku č.1,2,3,4 ,5 a 6) – Nitra

Všetky informácie k poplatkom za komunálne odpady nájdete tu: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Nitra

vzor - rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad

Daň za psa

Ak je držiteľom psa nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom  a osamelo žijúci dôchodca, má nárok na úplné oslobodenie od dane za psa. Od dane je oslobodený iba jeden pes, preto ak takáto osoba vlastní viac psov, je potrebné za nich daň zaplatiť.

Ak ste prvým držiteľom či vlastníkom psa, ktorého ste získali z nitrianskeho útulku, máte nárok na 50 % zníženie dane za psa.

Všetky informácie k dani za psa nájdete tu: Daň za psa – Nitra

Daň z nehnuteľností

Nárok na 50% zníženie dane z nehnuteľností majú občania v týchto prípadoch:

daň z pozemkov – ak je vlastník osamelo žijúca osoba staršia ako 70 rokov a ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu

daň zo stavieb na bývanie a bytov  – ak je vlastník osamelo žijúca osoba staršia ako 70 rokov alebo ak je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládna osoba. Stavba či byt musí slúžiť na ich trvalé bývanie

daň z nebytových priestorov v bytových domoch slúžiace ako garáž – ak je vlastník osamelo žijúca osoba staršia ako 70 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom a tieto priestory slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu

Pri súbehu znížení dane za stavby/byty a nebytové priestory sa uplatní len jedno zníženie (tzn. ak je osoba staršia ako 70 rokov osamelo žijúca a zároveň je držiteľom  preukazu ZŤP má nárok iba na jedno zníženie o 50%).

Všetky informácie k dani z nehnuteľností nájdete tu: Daň z nehnuteľností – Nitra

tlačivo na priznanie dane

foto: OKaP


Najčítanejšie správy
Nitrianske hody a dožinky: Oslava tradícií a…
23. júl 2024
Aby ľudia ľuďom pomáhali: 18. ročník grantového…
23. júl 2024
Zábava pre celú rodinu na Klokočinskom jarmoku…
22. júl 2024
Na opekačku využite grily v parku
22. júl 2024