Komisia pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok informuje
25. október 2016
Harmonogram publikovania z komisií MZ dáva našej komisii posledný tohtoročný priestor v ECHU. Preto som sa rozhodol urobiť stručný prierez aktivít komisie v roku 2016.

Harmonogram publikovania z komisií MZ dáva našej komisii posledný tohtoročný priestor v ECHU. Preto som sa rozhodol urobiť stručný prierez aktivít komisie v roku 2016. Na úseku dopravy sa komisia výraznou mierou podieľala na spracovaní VZN o parkovaní, ktorý priniesol viacero racionálnych námetov. Koncepciou parkovania na sídliskách, ktoré je na viacerých uliciach problémové, sa v lete začala zaoberať pracovná skupina mesta, v ktorej sú i traja členovia našej komisie. S dopravou úzko súvisí i stav a údržba ciest.  V tomto smere Stredisko mestských služieb v súlade s disponibilnými financiami odviedlo kus práce (opravy výtlkov, dopravné značenie, čistota komunikácií, atď.). Niekoľkokrát sme o týchto otázkach rokovali v komisii s príslušnými odporúčaniami. Oblasť životného prostredia zahŕňa predovšetkým verejnú zeleň, stav ovzdušia a iné. Mesto na ošetrovanie zelene vyplatí ročne viac ako 600-tisíc eur. Otázky verejnej zelene boli nielen predmetom diskusie na komisii, ale aj závažných pripomienok a požiadaviek. Pre jednotlivé rajóny v meste máme verejným obstarávaním vybraných 11 dodávateľov prác. Úroveň ich práce oproti roku 2015 sa v priemere zlepšila, aj keď tento rok bol náročnejší intenzívnym rastom tráv a burín po častých dažďoch. Orezávanie stromov je ovplyvnené vyhláškou, ktorá umožňuje opilovať listnaté stromy od 1.4 do 30.9. Za tohto stavu vybavovanie požiadaviek obyvateľov trvá dlho. Dlho by však nemalo trvať zabezpečenie priechodnosti chodníkov. K rozsiahlej problematike verejnej zelene sa podrobnejšie v ECHU vrátime na jar 2017. Verejnoprospešné služby, okrem iného, zahŕňajú činnosť Nitrianskych komunálnych služieb, s ktorými raz v roku diskutujeme o ich práci a potrebách. Mesto úspešne zvládlo prechod na nový zákon o odpadoch, čo iste zaregistrovali občania pri zbere rôznych odpadov. Problémom je ale zbytočné míňanie peňazí, ktoré spôsobujú čiernymi skládkami nezodpovední občania, či subjekty. K verejnoprospešným službám patrí i riadenie činnosti aktivačných pracovníkov, o čom komisia zobrala na vedomie správu s akcentom na koordináciu ich výkonu s potrebami mesta a VMČ. Oblasť verejného poriadku a jej zabezpečenie je v náplni mestskej polície. Jej výročnú správu  prerokováva raz v roku naša komisia, ale aj mestské zastupiteľstvo. Správa zahŕňa nielen výpočet činností MsP, ale i kvantifikáciu špecifík jej práce. Isteže aktivity komisie sú širšie než to umožňuje priestor v novinách. Čo však určite do tohto článku patrí, je naše poďakovanie za aktivity občanom, ktorí na výzvy komisie v ECHU a podobne  reagujú s konkrétnymi požiadavkami a návrhmi. Veríme, že i v budúcnosti sa budeme môcť oprieť o vaše podnety i upozornenia  s cieľom krajšej Nitry a spokojnosti jej občanov.

 

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.    

predseda komisie


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022