Kedy budú zápisy detí do škôlok?
4. apríl 2022
Rozkliknite článok, nájdete v ňom všetky potrebné formuláre

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry  pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční:

v dňoch: 3.5. a 4.5.2022

Spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na webových sídlach jednotlivých materských škôl a verejne prístupnom mieste.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne v budove konkrétnej materskej školy, (čas a  spôsob preberania žiadostí si určí  každá materská škola samostatne podľa jej podmienok a možností tak, aby boli zabezpečené a dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia),
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu konkrétnej materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

  • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
  • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy, 

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie  pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami:

  • v MŠ Nábrežie mládeže –  samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím  
  • v MŠ Piaristická – samostatná trieda  pre deti s poruchami zraku
  • v MŠ Párovská – pre deti s poruchami sluchu,
  • v MŠ Nedbalova – pre deti s diabetes
  • v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova- pre deti s celiakou je zabezpečené diétne stravovanie

Formulár žiadosti je na stiahnutie:

Kontaktné údaje a informácie jednotlivých materských škôl:

            tel. kontakt: 037/ 650 22 76. 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022