Hlavnou kontrolórkou Nitry ostáva Keselyová
11. september 2020
Dvaja zo šiestich kandidátov nezískali ani hlas. Kontrolovať mesto chcel aj bývalý primátor

Dvaja zo šiestich kandidátov nezískali ani hlas. Kontrolovať mesto chcel aj bývalý primátor.

 

O post hlavného kontrolóra mesta Nitra sa uchádzalo šesť kandidátov – Pavel Beňo, Darina Keselyová, Ján Michalko, Adriana Šimorová, Viktória Valachovičová a Ferdinand Vítek.

Voľby sa uskutočnili včera. Pred samotnou voľnou mali všetci kandidáti možnosť päťminútovej prezentácie. Poslanci si vybrali najdemokratickejší spôsob hlasovania, a to tajné voľby. V prvom kole hlasovania získala Darina Keselyová 15 hlasov a Adriana Šimorová 8 hlasov, Pavel Beňo 2 hlasy, Ferdinand Vítek 1 hlas, Viktória Valachovičová žiadny hlas a Ján Michalko žiadny hlas.

Darina Keselyová si obhájila svoju funkciu v druhom kole tajného hlasovania, v ktorom  získala 15 poslaneckých hlasov. Druhej kandidátke Adriane Šimorovej dalo svoj hlas 11 poslancov.   

Darina Keselyová sa mestskému zastupiteľstvu poďakovala za dôveru, keď povedala: „Budem sa snažiť naďalej vykonávať svoju prácu precízne a dúfam, že vás v nasledujúcom volebnom období nesklamem.“ 

Funkciu hlavnej kontrolórky zastáva Darina Keselyová od roku 2014. Ako hlavná kontrolórka zároveň riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra, ktorý má v súčasnosti štyroch referentov – kontrolórov. Nové funkčné obdobie staronovej hlavnej kontrolórky sa oficiálne začína 11. septembra 2020 a potrvá do septembra 2026.

Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné úlohy, súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. Medzi úlohy útvaru patrí kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta.

Okrem toho pod útvar hlavného kontrolóra spadá vybavovanie sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podlieha mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, ako aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. Útvar kontroluje aj iné osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

Ľudmila Synaková

foto: PM


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022