Dobrovoľná vojenská príprava
27. marec 2018
Naša vlasť potrebuje každého z nás... Aj Teba! Pridaj sa k nám a buď súčasťou tímu!

Aké sú podmienky?

Do DVP je možné prijať občana, ak:

požiadal o prijatie do DVP,

 • vznikla mu branná povinnosť, alebo ju dobrovoľne prevzal,
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • má štátne občianstvo SR,
 • je bezúhonný a spoľahlivý,
 • ovláda štátny jazyk,
 • dosiahol minimálne stredné odborné vzdelanie,
 • nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby,
 • je zdravotne a psychicky spôsobilý,
 • nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,
 • úspešne absolvoval prijímacie konanie.

Kto sa nemôže prihlásiť do DVP?

 • Občan, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom pomere (napr. aktívni profesionálni vojaci, príslušníci Policajného zboru, Zboru justičnej a väzenskej stráže, Hasičského záchranného zboru a pod.).
 • Každý, kto je zaradený do záloh OS (napr. bývalí profesionálni vojaci, absolventi základnej vojenskej služby, DVP, bývalí príslušníci ozbrojených zborov…).

Na prihlásenie je potrebné priniesť:

 • občiansky preukaz,
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní, kurzoch, osvedčenia a oprávnenia, resp. ich overené kópie,
 • rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla.

Pri osobnej návšteve regrutačnej skupiny je potrebné vyplniť:

 • žiadosť o prijatie do DVP,
 • osobný dotazník,
 • životopis,
 • čestné vyhlásenie.

* Po predložení všetkých potrebných dokumentov je potrebné absolvovať posúdenie zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Čo po skončení DVP?

Po úspešnom absolvovaní DVP:

 • bude vojak DVP povýšený na vojaka 2. stupňa,
 • bude zaradený do záloh OS SR,
 • je možné požiadať o zaradenie do aktívnych záloh OS SR – do funkcie s plánovanou hodnosťou vojak 2. stupňa,
 • je možné požiadať o prijatie do dočasnej štátnej služby podľa § 27 zákona č. 281/2015 Z. z. a o ustanovenie do funkcie s plánovanou hodnosťou vojak 2. stupňa.

* nie je možné vstúpiť do prípravnej štátnej služby ako čakateľ alebo kadet resp. absolvovať štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Info na: www.regrutacia.sk www.vojak.mil.sk www.mosr.sk/dvp

Dobrovoľná vojenská príprava (DVP)

Je príprava občana na obranu Slovenskej republiky.

– Trvá 11 týždňov.

– Skladá sa zo základného vojenského výcviku a odborného výcviku.

Ciele DVP:

 • pripraviť občanov na obranu vlasti. V súčasnosti ide o jedinú legálnu možnosť , ako získať základné vojenské vedomosti a zručnosti mimo vstupu do ozbrojených síl a ostatných bezpečnostné zbory,
 • tvorba záloh Ozbrojených síl SR (OS SR), vrátane možnosti vstúpiť do aktívnych záloh.

Benefity DVP:

 • finančný príspevok vo výške viac ako 1.100,00 €,
 • plnohodnotný vojenský výcvik zameraný na všestranný rozvoj osobnosti,
 • bezplatné stravovanie a ubytovanie,
 • vojenský výstroj a výzbroj zapožičané počas výkonu DVP,
 • preplatenie cestovného z miesta trvalého bydliska na miesto výkonu DVP a späť,
 • zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie.

Ďalšie benefity DVP:

 • ponechanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie počas výkonu DVP,
 • garancia zaradenia na pôvodné miesto a pracovisko po skončení DVP,
 • zachovanie dávok v hmotnej núdzi a aktivačného príspevku počas výkonu DVP,
 • po absolvovaní DVP môžete vstúpiť do aktívnych záloh OS SR.

Kto sa môže stať vojakom DVP?

 • Každý občan, ktorému vznikla branná povinnosť, alebo ju na seba dobrovoľne prevzal.
 • Každý občan, ktorý už bol odvedený, ale doteraz nevykonal vojenskú službu a branná povinnosť mu trvá.

* Branná povinnosť vzniká občanovi – mužovi 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 19 rokov veku, ak má trvalý pobyt na Slovensku.

* Brannú povinnosť môže dobrovoľne prevziať občan, ktorému nevznikla branná povinnosť, a to od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 19 rokov veku do 55 rokov, ak má trvalý pobyt na Slovensku – o povolení rozhoduje okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti.

Súbory na stiahnutie:

Brožúra  Ikona súboru pdf (399.0 KB)

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022