Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie

Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie

REFERENDUM – ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA

Okresný úrad Nitra, odbor všeobecnej vnútornej správy oznamuje, že žiadosti podľa zákona č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022, ktoré sa bude konať dňa 21.01.2023 (pre občanov, ktorí sú v karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19) sa prijímajú na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, na telefónnom čísle:

 037/65 49 240

Žiadosť možno podávať telefonicky v lehote od 16.01.2023 do 20.01.2023 do 12:00 h, v ostatné dni v čase úradných hodín Okresného úradu Nitra.

V rámci žiadosti  je potrebné uviesť:

  • titul, meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresa trvalého pobytu,
  • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom,
  • telefónny kontakt,
  • informáciu, či žiadateľovi o špeciálny spôsob hlasovania bol vydaný
  • hlasovací preukaz.

 Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA 
k REFERENDU v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z.

1. poschodie, č. dv. 633 – Spoločenská miestnosť

Úradné hodiny:

Pondelok od 8:00 do 15:00
Utorok od 8:00 do 15:00
Streda od 8:00 do 16:30
Štvrtok od 8:00 do 15:00
Piatok od 8:00 do 13:30

obed od 12:00 do 12:30
Tel. č. 037/65 02 338; email: volby@msunitra.sk


Občania budú hlasovať v sobotu 21. januára 2023

362
ROZHODNUTIE
prezidentky Slovenskej republiky

zo 4. novembra 2022
o vyhlásení referenda

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022

v y h l a s u j e m

r e f e r e n d u m, v ktorom voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

 „b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.
a určujem

  • deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023,
  • lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 10. novembra 2022,
  • lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 24. novembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. decembra 2022.

Zuzana Čaputová v. r.

Viac informácii nájdete TU

JUDr. Ivana Buranská
vedúca odboru a zástupkyňa prednostu
číslo dverí: 629
ivana.buranska@msunitra.sk
Gabriela Zachar Prešinská
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 619
gabriela.zacharpresinska@msunitra.sk

Vytvorené: 13. 6. 2023