AKTUALIZÁCIA PIS UOC

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou na službu Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:  037/6502 274              Fax:
Kontaktná osoba: Mgr. Tibor Nevický, nevicky@msunitra.sk

Opis predmetu zákazky:
“AKTUALIZÁCIA PIS UOC “
Aktualizácia vrstvy adresných bodov v Parciálnom informačnom systéme územno-organizačného členenia mesta Nitry ( ďalej len PIS UOC ).

Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služby

Miesto plnenia: MsÚ Nitra, Štefánikova 60, 950 06, Nitra

Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
1)      Aktualizácia resp. úprava 3064 záznamov s nulovou hodnotou pre orientačné číslo z celkovo 12914 záznamov vo vrstve adresných bodov, ktoré má Mesto Nitra k dispozícií vo formáte ESRI shapefile,
2)      Oprava geografickej polohy adresných bodov ktoré má Mesto Nitra k dispozícií (12914 záznamov) tak, aby označovali polohu vchodu pozemnej stavby v priestore, ak má pozemná stavba viac orientačných čísiel, bude adresný bod označovať polohu každého vchodu s určeným orientačným číslom,
3)      Aktualizácia, resp. doplnenie adresných bodov do aktuálneho stavu pre rok 2013 podľa dostupných podkladov ( budovy v databáze katastra nehnuteľností, ortofotomapy… )

Adresné body budú poskytnuté vo vektorovom formáte shapefile a georeferencované do tzv. „redukovaných súradníc“, ktoré sú posunuté oproti S-JTSK súradniciam o konštantu  x = -475000, y = – 1 260 000.

Predpokladaná hodnota zákazky:  1 666 € bez DPH 20%

Termín dodania: najneskôr do 31.10.2013
 
Lehota na predloženie ponuky do :10.7.13 do 16:00 hod., na podateľni na MsÚ v Nitre – v zalepenej obálke s názvom: „Súťaž Aktualizácia PIS UOC – neotvárať“ .
Po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Podmienky účasti:
–     uchádzač doručí cenovú ponuku za predmet obstarávania podľa bodov 1 – 3 uvedených  v tejto výzve vyššie samostatne – v tvare suma v  € + DPH za každý bod do lehoty stanovenej na predloženie ponuky vyššie v tejto výzve,     
–         Originál alebo overená kópia dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania  oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu obstarávania, alebo kópiu platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č.25/2006 Z. z.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená


Vytvorené: 27. 7. 2022