Aj tento rok si môžete požiadať o odpustenie poplatku alebo zľavu z poplatku za KO
1. marec 2021
Seniori nad 72 rokov majú automaticky 50 % zľavu

Seniori nad 72 rokov majú automaticky 50 % zľavu.

 

Zdržiavali ste sa mimo Nitry viac ako 90 dní ?

Pracujete celoročne v zahraničí?

Študujete v zahraničí ?

Študujete alebo pracujete v inom meste na Slovensku?

Ak je Vaša odpoveď kladná, máte nárok na odpustenie alebo zľavu z poplatku za komunálny odpad, nezabudnite si však podať žiadosť.

Mesto Nitra na základe žiadosti odpustí poplatok za komunálne odpady, ak poplatník vydokladuje,  že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Nitry.

Podkladom pre odpustenie poplatku sú doklady ako  

  • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
  •  potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.

 V plnej výške si môžete nárokovať na odpustenie poplatku za komunálne odpady aj v týchto prípadoch:

  • ak poplatník, ktorý má v Nitre trvalý pobyt pracuje celoročne v zahraničí – mimo územia Európy
  • ak poplatník, ktorý má v Nitre trvalý pobyt, študuje v zahraničí mimo územia Európy
  • ak poplatník, ktorý má v Nitre trvalý pobyt, sa z iných ako pracovných alebo študijných dôvodov zdržiava v zahraničí mimo územia Európy.

Zľavu vo výške až 30 eur si môžete vybaviť, ak študujete, pracujete alebo sa zdržiavate mimo Slovenska v niektorom európskom štáte.

Ak pracujete alebo študujete na Slovensku mimo územia Nitry, získate zľavu až 50 % z poplatku za komunálne odpady, je ale potrebné doložiť o ubytovaní v ubytovacom zariadení.

Seniori, ktorí k prvému januáru 2021 dovŕšili vek 72 rokov,  budú mať poplatok znížený o 50 % aj bez podania žiadosti.

Každá žiadosť musí byť doložená požadovanými dokladmi v slovenskom alebo českom jazyku, cudzojazyčné doklady musia byť preložené do slovenčiny.  Podklady k žiadostiam nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

V zmysle § 82 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov si musí poplatník nárok na zníženie resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady uplatniť najneskôr do 90 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká (t. j. za rok 2021 do 31.3.2022). Ideálne je podať žiadosť až ku koncu roka alebo po skončení roka, keď je možné relevantne zdokumentovať celé zdaňovacie obdobie.

 

Prílohy:

Informácie k podávaniu žiadosti o odpustenie poplatku za KO na rok 2021 Ikona súboru pdf (195.6 KB)

Tlačivo žiadosti nájdete tu:

https://nitra.sk/Zobraz/Obsah/13126

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022