Výzva na účasť v elektronickej aukcii v zákazke s nízkou hodnotou podľa § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Výzva na účasť v elektronickej aukcii v zákazke s nízkou hodnotou podľa § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ vyzýva záujemcov, ktorí sa špecializujú na predaj a renováciu tonerov do multifunkčných zariadení a majú záujem zúčastniť sa elektronickej aukcie, aby zaslali kontaktné údaje na e-mailovú adresu prostredna@msunitra.sk .

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
Sídlo: Štefánikova 60,  950 06  Nitra

2. Opis predmetu zákazky:
Nákup tonerov do multifunkčných zariadení na rok 2013

3. Lehota na predloženie kontaktných údajov : do 01.03.2013 do 14.30 hod.

Následne Vám budú zaslané formou elektronickej prihlášky podrobnosti o predmete zákazky a termíne konania e-aukcie.

Kontaktná osoba: Mgr. Ľudmila Prostredná, e-mail: prostredna@msunitra.sk, tel.: 037/6502385


Vytvorené: 27. 7. 2022