Výzva na účasť v elektronickej aukcii v zákazke s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 28/2013 Z.z.

Verejný obstarávateľ vyzýva záujemcov, ktorí sa špecializujú na predaj výpočtovej techniky a majú záujem zúčastniť sa elektronickej aukcie, aby zaslali kontaktné údaje na e-mailovú adresu computers2013@msunitra.sk

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
 Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307    
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60

2. Opis predmetu zákazky:
Nákup počítačových zostáv
                        
3. Lehota na predloženie kontaktných údajov: do 15.6. 2013
Dňa 17.6. 2013 Vám budú zaslané formou elektronickej prihlášky podrobnosti o predmete a termíne konania e-aukcie.

Kontaktná osoba: Bc. Silvester Patai, e-mail: patai@msunitra.sk, tel: 0949 150744


Vytvorené: 27. 7. 2022