VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY V ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU

Predmet zákazky: Kniha Nitra – Objav miesto, zaži príbeh Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác

Služby
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre
IČO: 308 307
Sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
Telefón: 037/6502255
Kontaktná osoba: Mgr. Mariana Záturová, zaturova@msunitra.sk

2.    Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dotlač reprezentatívnej knihy o Nitre z dodaného PDF súboru podľa nasledujúcej technickej špecifikácie:
Náklad: 1500 ks
Formát: 225 x 280 mm
Rozsah: 100 strán + predsádky, polep, prebal
Farebnosť: vnútro 4+4, polep 4+0, prebal 4+0, predsádka 4+4
Papier: vnútro 170g matná krieda, polep 135g matná krieda, prebal 200g matná krieda, predsádka 170g matná krieda
Povrchová úprava: vnútro 1+1 tlačový lak matný, polep 1+0 matne lamino, prebal 1+0 matné lamino
Väzba: V8, rovný chrbát, čierne kapitálky, čierna lacetka, dosky lepenka 2,5 mm
Tlačové podklady: súbory v PDF dodané klientom
Kritériá na vyhodnotenie : cena

3.    Typ zmluvy
Zmluva na poskytnutie služby.

4.    Miesto plnenia
Nitra

5.    Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky
7.000,- € (bez DPH)
Cena musí byť maximálna, uvedená v € ako cena bez DPH a so samostatným určením DPH a cena s DPH spolu. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie len údaje o celkovej cene podľa jednotlivých položiek, uvedených v súťažných podkladoch.

6.    Termín plnenia
apríl – máj 2013

7.    Lehota na predloženie ponuky
do 5.04.2013 do 12.00 hod. podateľňa MsÚ
Adresa:
Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre
Útvar propagácie a cestovného ruchu
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra
Na obálke uviesť:     „ PONUKA – DOTLAČ KNIHY“
                NEOTVÁRAŤ!

Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8.    Vyhodnotenie ponúk
Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná zmluva. Neúspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka neprijíma s uvedením dôvodu.
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

9.    Podmienky účasti

–    živnostenské oprávnenie na predmet zákazky – overená kópia dokladu
–    zoznam realizovaných projektov za posledné dva roky, predloženie minimálne 2 zmlúv tlače knihy    

10.    Kritériá vyhodnotenia ponúk
–    najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH / €

11.    Dôvody zrušenia súťaže
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku ( odmietnuť predložené ponuky) ak predložené ponuky budú presahovať finančné možnosti verejného obstarávateľa.V Nitre, dňa 20.03.2013      
                                                                               …………………………………….
                                                                                  Mgr. Mariana Záturová
                                                                                              vedúca
                                                                     Útvaru propagácie a cestovného ruchu


Vytvorené: 27. 7. 2022