Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „SO chodník ul. Štúrova od Štefánikovej po Wilsonovo nábr. – doplnenie“

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky: „SO chodník ul. Štúrova od Štefánikovej po Wilsonovo nábr. – doplnenie“
Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra

Adresa : Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

IČO: 00308307

DIČ: 2021102853

Kontakt: Ing. František Hozlár, poverený vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

037/6502284, Frantisek.Hozlar@msunitra.sk

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky bude uskutočnenie prác: výšková úprava 6ks kanalizačných poklopov, vybudovanie bezbariérového prechodu, dodávka a montáž obrubníkov cca 6m.

Predpokladaná hodnota zákazky:

4.000,-Eur bez DPH

Termín realizácie:

do 02/2014

Náležitosti ponuky:

Ponuka bude predložená v celkovej cene stavebných prác a dodávky materiálov v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Verejný obstarávateľa požaduje garantovať viazanosť ponuky až do termínu realizácie zákazky.

Lehota na predloženie ponuky:

Ponuku je možné predložiť do 23.12.2013 do 11.00 hod. s označením „SO chodník ul. Štúrova od Štefánikovej po Wilsonovo nábr. – doplnenie“ na adresu Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra.

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na uskutočnenie prác.

Miesto plnenia:

mesto Nitra – chodník ul. Štúrova od Štefánikovej po Wilsonovo nábr.

Dôvody na zrušenie súťaže:

zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
Typ zmluvy:

Zmluva na uskutočnenie prác

Zmluvné podmienky:

fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu
návrh zmluvy vypracuje verejný obstarávateľ


Vytvorené: 26. 7. 2022