Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Dodávka a montáž vnútorných okenných žalúzií do MŠ Piaristická, Nitra“

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu dodávateľa tovaru na predmet zákazky: „Dodávka a montáž vnútorných okenných žalúzií do MŠ Piaristická, Nitra“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :        Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853

 

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude dodanie a montáž vnútorných okenných žalúzií v určených miestnostiach materskej školy. Rozsah dodávky a prác bude uchádzačom uvedený pri obhliadke priestorov.
 

Predpokladaná hodnota zákazky:
3.000,-Eur bez DPH
 

Termín realizácie:
do 31.10.2013
 

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal platné oprávnenie na výkon činnosti v oblasti výroby a montáže okenných žalúzií, príp. montáže interiérových doplnkov v budovách , príp. dokončovacích stavebných prác pri realizácii interiérov (postačuje mať platné oprávnenie podľa živnostenského registra alebo obchodného registra).
 

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v celkovej cene dodávky materiálov a montážnych prác určená na EUR, pričom bude uvedená cena bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cena s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
 

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 25.09.2013 do 12.00 hod. s označením „Dodávka a montáž žalúzií MŠ Piaristická – neotvárať“.
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v zalepenej obálke v lehote na predkladanie ponúk alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa (adresa: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ) alebo elektronicky na adresu: prednosta@msunitra.sk
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá.
 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
 

Miesto plnenia:
Materská škola Piaristická 12, Nitra (vybrané miestnosti)
 

Dôvody na zrušenie súťaže:
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
 

Typ zmluvy:
Objednávka alebo Zmluva na dodanie tovaru
 

Zmluvné podmienky:
–    fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu
–    objednávku alebo návrh zmluvy vypracuje verejný obstarávateľ


Vytvorené: 27. 7. 2022