Výzva na predloženie ponuky k zákazke – Dodanie prenosného obojsmerného tyčového turniketu

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 3 300 € do 20 000 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry
IČO: 31874568
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Kúpeľná 4
Telefón: 037 7413 075                     
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Dovičovič, 0902 205 128


2. Opis predmetu zákazky:
Dodanie  prenosného  obojsmerného  tyčového  turniketu

3.Typ zmluvy:
Zmluva na dodanie tovaru

4.Miesto plnenia:
SŠaRZ Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:

Základné kritériá:

rotačný tyčový elektromechanický turniket, umožňujúci obojstranný prechod osôb
–    prenosný s montovaným podstavcom, na ktorom su pripevnené zábrany
–    priepustnosť 30 osôb za minútu
–    možnosť umiestnenia v exteriéri, mimo zdroja napätia (napájanie z batérie)
–    elektromechanická konštrukcia, prechod neoprávnenej osoby zamedzuje samosvorná prevodovka, ktorá je pred poškodením chránená trecou spojkou
–    signalizácia pokusu o násilné prekonanie turniketu
–    signalizácia neplatnej vstupenky
–    povolenie vstupu po prečítaní platného QR kódu
–    overovanie platnosti vstupenky on line cez mobilné internetové pripojenie
–    možnosť umiestnenia viacerých turniketov bez pevného prepojenia
–    čítanie QR kódu vytlačeného bežnou počítačovou tlačiarňou
–    možnosť predaja vstupeniek on line aj počas akcie
–    predaj vstupeniek cez vlastný internetový portál
–    možnosť vytvorenia štatistiky návštevnosti podujatia
–    sledovanie pohybu osôb cez turniket (nie je možné vyniesť von vstupenky a následne ich znovu použiť osobami, ktoré nevyšli von cez turniket)

– predpokladaná hodnota zákazky do 18 000 € vrátane DPH

6. Termín dodania:
 do 10 pracovných dní od podpisu zmluvy

7. Lehota na predloženie ponuky do :
4.12.2013 do 11.00 hod
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:
– doklad o oprávnení podnikať
– cenová ponuka

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za dodanie a sprevádzkovanie prenosného  obojsmerného  tyčového  turniketu a dopravy na miesto určenia, t.j. Mestská športová hala v Nitre, vrátane DPH.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:
– informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté v kancelárii  vedúceho prevádzky Mestskej športovej haly Ing. Jozefa Bosáka, Dolnočermánska 105, 949 01  Nitra
– obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
        – adresu verejného obstarávateľa
            Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry    
            Kúpeľná 4
            949 01 Nitra
– adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesto podnikania)
        – označenie heslom „Dodanie  prenosného  obojsmerného  tyčového  turniketu“
        
–    ponuky je možné doručiť iba poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do kancelárie verejného obstarávateľa  SŠaRZ Nitra, Kúpeľná 4, 1. poschodie  
–    náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač.

Súbory na stiahnutie:


Vytvorené: 26. 7. 2022