Výzva na predloženie cenových ponúk: Tlač mestského časopisu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra
Adresa: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO: 00308307 IČ DPH: SK2021102853

Kontaktná osoba:

 • Vo veciach procesu zadávania zákazky – Ing. Lukáš Daniš, 0911 483 296
 • Vo veciach predmetu zákazky – Mgr. Tomáš Holúbek, 0914 352 837

2. Názov zákazky:
„Tlač mestského časopisu“

3. Typ zákazky a druh postupu:

Typ zákazky: Civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb.

Druh postupu zadávania zákazky: Podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

4. Typ zmluvy:
Zmluva na poskytnutie služieb.

5. Miesto dodania:
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je tlač mestského časopisu (mesačníka na rok 2021).

Tlač je potrebné vykonať s nasledovnými parametrami:
Formát A4
Rozsah v priemere 28 strán (24 vnútro + 4 obálka) – niektoré vydania budú v rozsahu 36 strán. Uvedené bude stanovené na základe aktuálnej potreby verejného obstarávateľa.

 • Papier obálka 115g: typ papiera ONL
 • Papier vnútro 60g: typ papiera LWC
 • Farebnosť 4+4
 • Náklad 40.000 (v prípade výnimočnej situácie máme právo vynechať úplne tlač, prípadne znížiť náklad na 5 000 ks)
 • 11 vydaní v roku 2021 (koncom júna vydáme dvojčíslo júl-august v rozsahu 36 strán) dodanie novín do 4 pracovných dní odo dňa zaslania tlačových podkladov
 • doprava na miesto dodania

V prípade otázok k technickej špecifikácii či upresnenie technickej špecifikácie tlače, je možné získať na kontakte: Mgr. Tomáš Holúbek, 0914352837

7. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky: 41.800,00€ bez DPH

8. Variantné riešenia a možnosť rozdelenia zákazky:

 • Ponuka s variantným riešením nebude prijatá.
 • Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

9. Podmienky účasti:

 • Osobné postavenie

a) podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je oprávnený poskytovať služby ako je predmet zákazky. Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávanídoloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. (Príloha č.4)

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.Uvedené platí iba v prípade, že uchádzač má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.

 • Ekonomické a finančné postavenie

Nepožaduje sa.

 • Technická alebo odborná spôsobilosť

Nepožaduje sa.

10. Lehota dodania:

Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Počas platnosti zmluvy dodávateľ poskytne verejnému obstarávateľovi služby špecifikované v bode 6 tejto výzvy.

11. Lehota na predloženie ponuky do:
10.12.2020 do 12:00 hod.

Ponuka doručená po uplynutí tejto lehoty nebude zaradená do vyhodnotenia, ale zostane neotvorená súčasťou dokumentácie zadávania zákazky.

Ponuky budú predložené v uzatvorenej obálke s označením: Súťaž – „Tlač časopisu“ – NEOTVÁRAŤ! a uvedením odosielateľa. Ponuky musia byť doručené poštovou prípadne kuriérskou zásielkou v stanovenej lehote na adresu: Mesto Nitra, Ing. Lukáš Daniš, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa.

12. Obsah ponuky:
Ponuka musí byť predložená v slovenskom/českom jazyku prípadne úradne preložená do slovenského jazyka.

Ponuka musí obsahovať:

 • Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, bankové spojenie, IBAN) (Príloha č.1)
 • Návrh uchádzača na plnenie kritérií (Príloha č.2)
 • Návrh zmluvy (Príloha č.3)
 • Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti (bod 9 tejto výzvy).

13. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk bude úspešným uchádzačom oznámené, že jeho ponuka sa prijíma a bude s nimi podpísaná zmluva. Neúspešným uchádzačom bude zaslaná informácia o neúspechu ich ponuky s informáciou o identifikácii úspešného uchádzača a jeho návrhu na plnenie kritérií.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Hodnotiace kritérium je:

 • Najnižšia cena za celý predmet zákazky

(Poznámka: u platcu DPH sa hodnotí cena vrátane DPH, u neplatcu DPH sa hodnotí cena celková.)

Ponuka bude predložená nasledovne: Vyplnené tlačivo „návrh na plnenie kritérií“ – Príloha č.2. Pozn.: Jednotková cena bude slúžiť na vyčíslenie ceny za objednávku, v prípade, že verejný obstarávateľ zmení stanovený náklad v priebehu trvania platnosti zmluvy prípadne pri vyššom stranovom rozsahu výtlačku.

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy.

15. Elektronická aukcia:
Elektronická aukcia sa nepoužije.

16. Dôvody na zrušenie súťaže:

 • nebola predložená ani jedna ponuka
 • ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
 • zmenili sa okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená
 • verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky.
 • verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že bola predložená iba jedna ponuka.

17. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. a nie sú zapísaný v registri partnerov verejného sektora!

V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádza konkrétny typ výrobku, výrobca, výrobný postup, značka, patent, krajina alebo miesto pôvodu alebo výroby možno predložiť aj ekvivalent v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o VO.

Objednávanie bude prebiehať na základe písomnej požiadavky verejného obstarávateľa pred každým dodaním mesačníka a bude obsahovať bližšia špecifikácia a požiadavky pre konkrétne vydanie.

Fakturácia bude prebiehať v mesačných intervaloch po dodaní požadovaných výtlačkov mesačníka.

V prípade, ak má uchádzač záujem o niektorú z príloh v editovateľnej podobe, môže o jej sprístupnenie požiadať na e-mailovej adrese danis.lukas@msunitra.sk.
Príloha: č.1 Identifikačné údaje uchádzača č.2 Návrh na plnenie kritérií č.3 Návrh zmluvy č.4 čestné vyhlásenie

Prílohy:


Vytvorené: 21. 7. 2022