Výzva na predloženie cenovej ponuky – žalúzie

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013

TOVAR    od 1.000  €  –  3.300 €


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :         308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60
Telefón :  6502 108    fax: 6534 254
Kontaktná osoba: Zuzana Psotová

2. Opis predmetu zákazky:  dodávka a montáž vnútorných okenných,  celotieniacich žalúzií (farba biela)
                                                do kancelárskych a chodbových priestorov

3. Miesto plnenia: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 2.300 € bez DPH

5. Termín dodania:  do 15.9.2013
 
6. Lehota na predloženie ponuky do : 22.7.2013 do 12,00 hodiny,  
                                                                po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená
                                                                uchádzačovi neotvorená.

7. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude  na uvedenú zákazku vystavená objednávka.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

9. Dôvody na zrušenie súťaže:  
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

13. Ďalšie informácie:
Na hore uvedenom telefónnom čísle je možné si dohodnúť obhliadku priestorov, kde budú žalúzie namontované, najneskôr v termíne do 19.7.2013 do 12,00 hodiny.


Vytvorené: 27. 7. 2022