Výzva na predloženie cenovej ponuky – servis kancelárskej techniky

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 TOVAR od 3.300 € – 20.000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60
Telefón :  6502 108    fax: 6534 254
Kontaktná osoba: Zuzana Psotová


2. Opis predmetu zákazky:  

servis kancelárskej techniky (multifunkčné zariadenie, kopírovací stroj, tlačiareň, fax, scener)
–   požadujeme uviesť hodinovú sadzbu servisného  zásahu
–   dopravu – sadzba za 1km


3. Miesto plnenia: Mestský úrad v Nitre a jeho vysunuté pracoviská (na území Nitry)

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 16.000 € bez DPH

5. Termín dodania:  do naplnenia finančného objemu 19.999 €,
                                   najneskôr však uplynutím 4 rokov odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy
 
6. Lehota na predloženie cenovej ponuky do : 13.2.2014 do 15,00  hod.
                                                                po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená
                                                                uchádzačovi neotvorená.
7. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude  na uvedenú zákazku vyhotovená rámcová zmluva.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za hodinový servisný zásah vrátane DPH.

9. Dôvody na zrušenie súťaže:  
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

10. Ďalšie informácie:
Ponuku je možné podať v uvedenom termíne aj  elektronickou formou na adrese psotova@msunitra.sk.

Súbory na stiahnutie:


Vytvorené: 26. 7. 2022