Výzva na predloženie cenovej ponuky – Rekondično – rehabilitačné pobyty pre zamestnancov materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Nitry

Výzva na predloženie cenovej ponuky Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra , PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502 256                        e-mail: mikulasikova@msunitra.sk
Kontaktná osoba: Darina Mikulášiková, odbor školstva, mládeže a športu


2. Opis predmetu zákazky:
Rekondično – rehabilitačné pobyty pre zamestnancov materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Nitry.
Pobyty sú 3-dňové (2 noci)
– minimálne tri procedúry denne
– plná penzia
– ubytovanie v 2 a 1 lôžkových izbách
– pobyty od 1.4.2014 do 15.12.2014
– bonusy

3.Typ zmluvy: Zmluvy na poskytnutie služby

4. Miesto plnenia: kúpele na územní Slovenska

5. Rozsah ponuky: predpokladaná hodnota zákazky: 15 000,- Eur bez DPH

6. Termín poskytnutia služby: od  1. 4. 2014
 
7. Lehota na predloženie ponuky do:  28.02.2014 do 13:00 hod.
Obal ponuky musí byť uzatvorený a obsahovať nasledovné údaje:
–    adresu obstarávateľa – bode č.1
–    označená heslom :
„Súťaž – Neotvárať – Rekondičné pobyty MŠ“
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  

9. Podmienky účasti:
– doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (napr. výpis z obchodného registra alebo potvrdením príslušného orgánu na oprávnenie poskytovať službu na predmet zákazy) – fotokópia dokladu.


10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

Uchádzač uvedie cenu :
– za  2 lôžkovú izbu a 1 lôžkovú izbu
– celkovú cenu za 3 dní – 2 nocí
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na poskytnutie služby s tromi uchádzačmi ( ktorí sa umiestnia na 1. až 3. mieste.

11. Elektronická aukcia: NIE

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:
Uchádzač v ponuke uvedie počet a typ procedúr, akou formou bude poskytovaná strava.
Uvedie cenu za kúpeľný poplatok, prípadné zľavy, bonusy, ktoré poskytne uchádzač pre kolektívy. Ponuka musí obsahovať aj návrh zmluvy uchádzača.

Súbory na stiahnutie:


Vytvorené: 26. 7. 2022