Výzva na predloženie cenovej ponuky: Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Nitry

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: „Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Nitry.“

Typ zákazky: Civilná zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác.

Podľa zákona č. 343/2015 z. o verejnom obstarávaní.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:            Mesto Nitra

Adresa:            Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

IČO:                00308307

IČ DPH:          SK2021102853

Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Daniš, 0911 483 296

Kontaktná osoba vo veciach technických a dodania: Ing. Ľubomír Muzika, 0905626096

2. Opis predmetu zákazky:

Predmetom obstarávania sú stavebné práce – opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách mesta Nitry, v rozsahu položiek výkazu výmer podľa špecifikovaného zadania správcu.

Pre účely tejto verejnej súťaže sa miestnymi a účelovými komunikáciami rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych alebo účelových komunikácií. Mesto Nitra ako vlastník a poverený správca miestnych komunikácií je povinný miestne a účelové komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.

Rozsah výkonov opráv, obnovy a zriadenia zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení závisí od vonkajších faktorov – poveternostné podmienky, dopravná situácia, dopravná nehodovosť a iných ťažko predvídateľných udalostiach. Obstarávateľ definoval objem a rozsah prác na základe analýzy štandardov a nákladov údržby a z praktických skúseností vo využívaní technológii a pracovných postupov za minulé obdobie.

Predpokladaný rozsah úkonov a dodávok pre opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení je uvedený vo výkaze výmer.

Jednotkové ceny uvedené uchádzačom pri položkách výkazu výmer, budú súčasťou prílohy k rámcovej zmluve. Objednávateľ konkrétny objem prác bude formou zadania upresňovať podľa skutočných potrieb v priebehu roka a to len do výšky jemu schválených finančných prostriedkov bežného roka.

Verejný obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa výkon opráv, obnovy a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení takým spôsobom, ktorý v najmenšej možnej miere ovplyvní plynulosť cestnej premávky v priestore zhotovovania prác.

Odstránenie (demontáž) havarovaných alebo inak poškodených dopravných značiek a dopravných zariadení, ich súčastí a príslušenstva s naložením na dopravný prostriedok, s odvozom a uskladnením na skládku odpadov.

Zriadenie (montáž, demontáž) prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení, ich súčastí a príslušenstva podľa zadania správcu.

Technologická obnova a zriadenie vodorovného dopravného značenia, strojná, ručná, farbou alebo štruktúrovaným plastom na vodorovné značenie ciest, v prípade potreby s predznačením plôch a čiar.

Technologické odstránenie vodorovného dopravného značenia mechanickým spôsobom (frézovaním a pod.).

Operatívne odstránenie závažných závad v zjazdnosti spôsobených poškodením, odcudzením a pod. dopravného značenia a dopravných zariadení, v čase do 60 minút od nahlásenia povereným pracovníkom verejného obstarávateľa.

Obnova a zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení na podklade špecifikovaného zadania objednávateľa v termíne do 30 dní. Zriadenie prenosného dopravného značenia na podklade špecifikovaného zadania objednávateľa v termíne do 15 dní.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY OBSTARÁVATEĽA

Použitie, kvalita použitých materiálov a výrobkov podľa príslušných STN/ EN noriem.

Výrobok ZDZ musí byť označený certifikačnou značkou zhody v zmysle zákona 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhotovenie a použitie dopravných značiek, dopravných zariadení, ich súčastí a príslušenstva v súlade s STN 01 8020:2018, STN EN 12899-1 a platných zmien, vyhlášky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a TP SSC 04/2005, 05/2005, 07/2005, 06/2013.

Označenie použitých výrobkov podľa zákona 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 56/2018 Z. z..

Vyhotovenie zvislých dopravných značiek na tabuli z pozinkovaného plechu s ochranným lemom (dvojitým prehnutie okraja tabule) – nosiče a spojovací materiál v antikoróznom vyhotovení. Funkčná plocha zvislej dopravnej značky a dopravnej značky s aplikáciou retroreflexnej fólie triedy 1 (Ref1), triedy 2 (Ref2) alebo triedy 3 (Ref3).

Technicko-kvalitatívne parametre u dopravných značiek v súlade s certifikátom preukázania zhody a jeho súhrnného protokolu.

Minimálne požadované triedy funkčnosti výrobku podľa STN EN 12899-1:

 • prederavenie líca : P3
 • použitie okrajov : E2
 • dynamické zaťaženie snehom : DSL1
 • zaťaženie pôsobením vetra : WL3
 • bodové zaťaženie : PL1
 • odolnosť proti korózii : SP1, SP2
 • dočasné výchylky : TDB1, TDT1

Informácie o výrobku: dodávateľ sprístupní nasledovné informácie o ZDZ, dopravných zariadeniach a ich súčastiach:

 • návod na montáž a osadenie
 • podrobné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa umiestnenia alebo použitia
 • návod na používanie, údržbu a čistenie.

Vyhotovenie vodiacich dopravných zariadení musí spĺňať podmienky TP 07/2005, ktorý stanovuje ich vzhľad, rozmery a umiestňovanie. Požiadavky na vodorovné dopravné značky:

Viditeľnosť – Cez deň je viditeľnosť vodorovných dopravných značiek určená farebnosťou špecifikovanou trichromatickými súradnicami tolerančných oblastí v kolorimetrickom trojuholníku CIE (tabuľka 7 a STN EN 1436+A1 tabuľka 6), koeficientom jasu alebo koeficientom jasu pri difúznom osvetlení (STN EN 1436 tabuľka 1 alebo 2).

Viditeľnosť – V noci určená hodnotou koeficienta vratného odrazu (retroreflexie) podľa STN EN 1436+A1 tabuľky 3, 4, 5.

Odolnosť proti šmyku sa musí merať metódou uvedenou v prílohe D STN EN 1436+A1

a musí spĺňať požiadavky STN EN 1436+A1 tabuľky 7.

Minimálne požadované triedy funkčnosti výrobku podľa STN 01 8020:2018, STN EN 12899- 1:2008, STN EN 1436:2007 + A1:2009:

 • koeficient vratného odrazu za sucha trieda RL R2
 • koeficient jasu trieda B2
 • protišmyková odolnosť trieda SRT S3
 • koeficient jasu pri difúznom osvetlení trieda Qd Q2
 • trvanlivosť IO 1

S informáciami a podkladmi označenými uchádzačom ako jeho obchodné tajomstvo bude obstarávateľ, alebo ním určený technický dozor investora zaobchádzať dôverne.

3.Typ zmluvy:

Rámcová zmluva na uskutočnenie stavebných prác.

4.Miesto dodania:

Hlavné miesto uskutočnenia prác na uvedený predmet zákazky: Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách mesta Nitra, tvoria miestne a účelové komunikácie mesta Nitra.

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky: do 180.000,00€ bez DPH

6. Termín dodania:

Lehota platnosti zmluvy: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania hodnoty, ktorá je uvedená ako hodnota predpokladanej hodnoty zákazky, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.

7. Lehota na predloženie ponuky do :
13.03.2020 do 12:00 hod.

Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá (zaradená do vyhodnotenia), ale zostane neotvorená súčasťou dokumentácie k zadávaniu zákazky.

Ponuky budú predložené v uzatvorenej obálke s označením: Súťaž – Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Nitry.“ – NEOTVÁRAŤ! na obale ponuky musí byť uvedená identifikácia uchádzača, ktorý ponuku predkladá!!

Ponuky musia byť doručené poštovou prípadne kuriérskou zásielkou v stanovenej lehote na adresu: Mesto Nitra, Ing. Lukáš Daniš, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa (na už uvedenej adrese).

8.Náležitosti ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

 • List s identifikačnými údajmi uchádzača ( v prípade skupiny za každého člena skupiny) – obchodný názov, adresa sídla alebo miesta podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu uchádzača, IČO, IČ DPH, bankové spojenie ( názov, adresa a sídlo peňažného ústavu) číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu a mailu.
 • Vyhlásenie uchádzača, ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
 • V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
 • Návrh na plnenie kritéria – cena za práce a tovary a kritérium reakčný čas– vyplnené údaje uvedené v PRÍLOHE A tejto výzvy na predloženie ponúk a vyplnené tabuľky, ktoré sú obsahom PRÍLOHY B súťažných podkladov – podpísané uchádzačom alebo osobou splnomocnenou konať za uchádzača .
 • Návrh zmluvy s predpísanými prílohami podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v jednom výtlačku.
 • Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách s DPH vrátane všetkých nákladov.

Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk (PRÍLOHA A), vrátane vyplneného formulára na stanovenie celkovej ceny predmetu zákazky (PRÍLOHA B), podpísané uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom oprávneným konať v mene uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou), v prípade skupiny dodávateľov musí byt podpísaný každý člen skupiny alebo osoba/osoby oprávnené konať v danej veci za člena skupiny. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu výmer. Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu výmer priradí/uvedie v navrhovanej zmluvnej cene jednotkovú cenu. Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky je cena spolu s DPH daná súčtom všetkých ocenených položiek oceneného výkazu výmer (súčinov jednotkovej ceny, množstva uvedeného vo výkaze výmer a DPH so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta) uvedená ako výsledok REKAPITULÁCIE, ktorá je obsahom PRÍLOHY B. Uchádzač zodpovedá za správne a presné ocenenie predmetu zákazky podľa výkazu výmer.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

 • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 • sadzba DPH a výška DPH,
 • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk bude úspešnému uchádzačovi oznámené, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná zmluva, neúspešným uchádzačom bude oznámené, že jeho ponuka nebola úspešná a bude mu oznámený dôvod neprijatia jeho ponuky a zároveň identifikácia úspešného uchádzača.

10. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu činnosti v oblasti zodpovedajúceho predmetu zákazky (postačuje fotokópia výpisu zo živnostenského

registra alebo obchodného registra).

 11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritérium č.1 – cena za práce a tovary – vrátane všetkých nákladov súvisiacich s plnením predmetu zákazky s DPH.

váha kritéria 70% – počet bodov 70

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača, ktorého súčet všetkých položkových cien prác a tovarov podľa predloženého výkazu výmer PRÍLOHA B  a uvedený v liste kritéria cena za práce a tovary PRÍLOHA A je najnižší a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Bodové hodnotenie za kritérium č.1 ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za kritérium č.1 platnej ponuky a navrhovanej ceny zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

Kritérium č.2 – Reakčný čas

váha kritéria 30 % – počet bodov 30

Reakčný čas je časový úsek, od zadania požadovaných výkonov opráv pri havarijných situáciách (závad v zjazdnosti spôsobených poškodením, odcudzením a pod. dopravného značenia a dopravných zariadení) na telefón alebo email zhotoviteľa, po začatie prác na požadovanom mieste. Počíta sa najdlhší čas potrebný k zahájeniu prác od zadania výkonov opráv po začatie prác, maximálne však 60 minút.

Komisia pridelí max. počet bodov ponuke uchádzača s najkratším reakčným časom. Verejný obstarávateľ pri hodnotení kritéria č. 2 – Reakčný čas bude vychádzať z časových údajov uvedených uchádzačmi v návrhu na plnenie uvedeného kritéria PRÍLOHA A. Celkom pre kritérium č.2 verejný obstarávateľ určil 30 bodov z celkových 100 bodov. Pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie reakčného času ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej hodnoty reakčného času platnej ponuky a navrhovaného reakčného času príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

Výsledné poradie uchádzačov sa určí tak, že ponuka s najvyšším súčtom bodov za obidve kritéria bude prvá a pri ostatných sa určí poradie podľa klesajúceho súčtu celkom hodnotením pridelených bodov .

12. Elektronická aukcia:

Elektronická aukcia sa nepoužije.

 13. Dôvody na zrušenie súťaže:

 • nebola predložená ani jedna ponuka alebo len jedna ponuka
 • ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“

 14. Ďalšie informácie:

 • Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu.

PRÍLOHA A

NÁVRH NA PLNENIA KRITÉRIA

Identifikačné údaje uchádzača:

uveďte názov spoločnosti v súlade s obchodným názvom zaregistrovaným v OR, ŽR

názov:

adresa:

meno:

IČO:

IČ DPH:

Telefón:

Fax:

e-mail:

Kritérium č.1 – cena za práce a tovary

Uchádzač najskôr ocení predložený výkaz výmer PRÍLOHA B a to v nezmenenom poradí a nezmenených

názvoch položiek. Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu výmer priradí/uvedie jednotkovú cenu. Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých medzisúčtov/súčinov jednotkovej ceny a množstva uvedeného v rekapitulácii výkazu výmer PRÍLOHA B

 • Celková cena bez DPH za práce a tovary v €:
 • Celková cena s DPH za práce a tovary v €:

Slovom:
Navrhovaná celková cena musí byť rovná cene spolu bez a s DPH (za všetky položky a okruhy ) uvedenej v rekapitulácii výkazu výmer PRÍLOHA B.

Kritérium č.2 – reakčný čas

Reakčný čas (v minútach):
Reakčný čas je časový úsek, od zadania požadovaných výkonov opráv pri havarijných situáciách (závad v zjazdnosti spôsobených poškodením, odcudzením a pod. dopravného značenia a dopravných zariadení) na telefón alebo email zhotoviteľa, po začatie prác na požadovanom mieste. Počíta sa najdlhší čas potrebný k zahájeniu prác od zadania výkonov opráv po začatie prác, maximálne však 60 minút.

Prílohy:


Vytvorené: 22. 7. 2022