Výzva na predloženie cenovej ponuky – klimatická jednotka

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013

TOVAR    od 3.300  €  –  20.000 €


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :         308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60
Telefón :  6502 108    fax : 6534 254
Kontaktná osoba : Zuzana Psotová

2. Opis predmetu zákazky :  dodávka a montáž klimatickej jednotky s rekuperáciou vzduchu do zasadacej miestnosti

3. Miesto plnenia : Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60

4. Predpokladaná hodnota zákazky :  12.000 € bez DPH

5. Termín dodania :  do 30.8.2013
 
6. Lehota na predloženie cenovej ponuky do : 12.8.2013 do 12,00  hod.
po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

7. Vyhodnotenie ponúk :
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude  na uvedenú zákazku vystavená objednávka.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

9. Dôvody na zrušenie súťaže :  
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

10. Ďalšie informácie :
Na hore uvedenom telefónnom čísle je možné si dohodnúť obhliadku priestorov, kde klimatická jednotka bude namontovaná. Obhliadku je možné vykonať v termíne do  9.8.2013 do 13,00 hodiny.

Súbory na stiahnutie:


Vytvorené: 27. 7. 2022