Výzva na predloženie cenovej ponuky -Interiérové vybavenie nových tried MŠ

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013

Tovary a služby v hodnote od 3 300,00 € do 20 000,00 €

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:  037/6502276                       Fax: 037/6502331                       
Kontaktná osoba: PhDr. Kvetoslava Mikulová

2.    Opis predmetu zákazky:
Interiérové vybavenie nových tried podľa výkazu:

P. č.NázovPočet
1Šatníkové skrinky 8 dielne farebné12 ks
2Šatníkové skrinky 6 dielne farebné3 ks
3Lavičky šatňové6 ks
4Vešiaky do šatne6 ks
5Šatníková skriňa prírodná3 ks


3.    Typ zmluvy:
Zmluva na dodanie tovaru, jeho dovoz a montáž uzatvorená v zmysle  zákona o verejnom obstarávaní

4.    Miesto plnenia:
Mesto Nitra:
Materská  škola Piaristická 12
Materská  škola Mostná 1

5.    Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
5 920,00 EUR  bez DPH


6.    Termín realizácie:
       26.08.2013

7.    Lehota na predloženie ponuky do : 17.07.2013 do 12.00 hod.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
–    adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
OŠMaŠ  RPV                                                                                
Štefánikova 60
950 06 Nitra
–    adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania)

označenie heslom „Interiérové vybavenie MŠ“    
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena za tovar a jeho dovoz vrátane DPH


Vytvorené: 27. 7. 2022