Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Havarijný stav školských budov – havária prípravy TÚV MŠ Benkova“

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Stavebné práce od 3 300 do 30 000 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
Sídlo:
Mesto: Nitra
PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova trieda 60
Telefón: +421 37 6502 272                       
Mobil: +421 911 802 654
Kontaktná osoby:
Ing. Miroslav Ondrejička – referent pre verejné obstarávanie, ondrejicka@msunitra.sk  


2. Opis predmetu zákazky:

„Havarijný stav školských budov – havária prípravy TÚV MŠ Benkova.“

Popis skutkového stavu.
Po preštudovaní  predloženej písomnej žiadosti a k nej prislúchajúcej dokumentácie bola dňa 21.11.2013 bola vykonaná obhliadka havarijného stavu rozvodov vody a kúrenia MŠ Benkova 17, Nitra.
Preverená odstránená porucha na vodovodnom potrubí a porucha na potrubí kúrenia, odstránená porucha na príprave TÚV deklarované v spise zaslanom na MsÚ Nitra. Budova je v prevádzke od
r. 1980 t. j. 33 rokov a do údržby sa minimálne investovalo. Budova je vykurovaná z centrálneho zdroja. TÚV zabezpečuje plynový kotol Gasex 28 bez potrebnej technickej dokumentácie, ktorý zabezpečuje ohrev TÚV v stojatom bojlery ( bojler bol vyrobený v r. 1978 a nebol nikdy čistený ).

Rozvod studenej a teplej vody vykazuje známky značného zanesenia  potrubia ( v kúpeľni na poschodí netečie teplá voda a studená voda tečie v minimálnom prietoku – v piatom umývadle už netečie).Vizuálnou kontrolou bolo zistené, že rozvod teplej a studenej vody vykazuje veľmi značné poškodenie spôsobené koróziou. Je odstavených 6 ks radiátorových telies z dôvodu korózie potrubia a vykurovacích telies. Závitové spoje vykazujú úniky vody, čo sa prejavuje na častom doplňovaní systému kúrenia. Prevádzka škôlky nevlastní povinnú projektovú dokumentáciu stavby. Dohľadať potrebnú PD v čo najširšom rozsahu , ktorá bude slúžiť pre vypracovanie PD rekonštrukcie rozvodov studenej vody, teplej vody , prípravy TÚV,  rozvodov kúrenia a vykurovacích telies.
Skutkový stav môže nekontrolovateľne spôsobiť haváriu a tým prerušiť chod  prevádzky MŠ

3.Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie práce.

4.Miesto plnenia:
Materská škola, Benkova 17, 949 11 Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
9.833,33 EUR bez DPH

6. Termín dodania:
do 21 dní od zahájenia prác

7. Lehota na predloženie ponuky do:
28.11.2013 do 10:00 h.
Verejný obstarávateľ požaduje:
1.) Ponuku uchádzač predloží v uzavretej obálke s označením nápisom „Ponuka – neotvárať!“ s uvedením názvu „Havarijný stav školských budov – havária prípravy TÚV MŠ Benkova“ ( na obálke je potrebné uviesť odosielateľa ).
2.) Spôsob doručenia – poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne        
do podateľne verejného obstarávateľa.

Po uplynutí tejto lehoty na predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:
– oprávnenie na podnikanie

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v EUR
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na uskutočnenie prác.

11. Elektronická aukcia:
Nie.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:
13.1. Informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore investičnej výstavby a rozvoja,
č.dv. 533, kontaktná osoba: Ing. Pavol Hrdý – referent pre prípravu stavieb, hrdy@msunitra.sk,
tel: 037/6502296

13.2. Obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:
a) adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
b) adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
označenie heslom „Havarijný stav školských budov – havária prípravy TÚV MŠ Benkova.“

13.3. Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa.

13.4. Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzača.

Súbory na stiahnutie:


Vytvorené: 27. 7. 2022