Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Dodávka tonerov pre MsÚ v Nitre“

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 TOVAR od 3.300 € – 20.000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60
Telefón :  6502 254, 6502 108    fax: 6534 254
Kontaktná osoba: Bc. Silvester Patai, Zuzana Psotová


2. Opis predmetu zákazky:  
Tonery do farebných laserových tlačiarní a do multifunkčných zariadení
 – nové kompatibilné s čipom (nie repasované)
Tonery do čiernobielych laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení  
–  nové kompatibilné podľa  tabuľky v prílohe – Atramentové náplne
– nové originály HP.  

Jednotlivé druhy a predpokladané množstvo obstarávaných tonerov tvoria prílohu tejto výzvy.
Upozorňujeme, že počty jednotlivých tonerov uvedených v prílohe sú len orientačné.

3. Miesto plnenia: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

4. Predpokladaná hodnota zákazky: do 19.999 € bez DPH

5. Termín dodania:  
priebežne podľa objednávok, do naplnenia  čiastky 19.999 € bez DPH,
max. však do štyroch rokov od uzatvorenia zmluvy
 
6. Lehota na predloženie cenovej ponuky do :
25.2.2014 do 12,00  hod. – v zalepenej obálke s označením „Tonery pre MsÚ v Nitre“, do podateľne Mestského úradu v Nitre, Štefánikova trieda 60, 949 01   po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, a bude uchádzačovi vrátená  neotvorená.

7. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného (úspešných ) uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému (úspešným) uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude  na uvedenú dodávku vystavená zmluva.
Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu  s jedným alebo dvomi  uchádzačmi , ktorí predložia najnižšie ceny za jednotlivé položky v ponuke.


8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za jednotlivé položky tonerov vrátane DPH.

9. Podmienky účasti:
a) Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (napr. výpis z obchodného registra alebo potvrdením príslušného orgánu na oprávnenie dodávať tovar  na predmet zákazky) –  fotokópia  dokladu.
b) Navrhovaná cena za predmet zákazky  – tabuľka (špecifikácia predmetu)


10. Dôvody na zrušenie súťaže:  
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

11. Ďalšie informácie:
V prípade technických otázok je možné volať na  telefónne číslo  037/6502 254 – Bc. Patai,  prípade elektronicky na adrese patai@msunitra.sk

Súbory na stiahnutie:


Vytvorené: 26. 7. 2022