Výzva na predloženie cenovej ponuky – Darčeková nákupná poukážka vo výške 5,- € pre pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ v počte 230 ks

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovar, služby, práce od 1 000,- €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:     Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:         308 307
S í d l o:
Mesto:     Nitra PSČ: 950 06
Ulica:         Štefánikova 60
Telefón:      037/6502 397                       
Kontaktná osoba: PaedDr. Drahoslava Bóňová, odbor školstva, mládeže a športu


2. Opis predmetu zákazky: Darčeková nákupná poukážka vo výške 5,- € pre pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ v počte 230 ks

3. Objednávka na poskytnutie služby

4. Miesto plnenia: Mestský úrad , Odbor školstva, mládeže a športu, Štefánikova 60, Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 1150,- € bez DPH

6. Termín dodania:     do 20.03.2014
 
7. Lehota na predloženie ponuky do: 07.03.2014 do 12,00 h v zalepenej obálke na adresu v bode č. 1 – „Darčeková nákupná poukážka – Deň učiteľov“.

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

10. Elektronická aukcia: NIE

11. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená


Vytvorené: 26. 7. 2022