Stavebný úrad

zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, vykonáva miestne obhliadky, vydáva súhlasy k ohláseným stavbám, vedie územné konania, stavebné a kolaudačné konania, spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní úloh stavebného poriadku, pripravuje stanoviská, rozhodnutia v rámci stavebného a kolaudačného konania stavieb a vykonáva kontrolnú činnosť v rámci štátneho stavebného dohľadu a mnoho ďalších činností v súlade so stavebným zákonom.


Vytvorené: 21. 10. 2021