USEAct
URB ACT

Mesto Nitra je od februára 2013 partnerom v projekte USEAct (trvalo-udržateľné územné opatrenia) začleného do oblasti „Obnova miest“. Ide o jeden z 56 projektov programu URBACT II – európskeho programu, zameraného na spoluprácu miest a podporu udržateľného rozvoja miest, spolufinancovaného Európskou úniou (Európsky fond regionálneho rozvoja).
 Cieľom projektu je hľadanie a definovanie nových spôsobov a nástrojov, ako vytvoriť v existujúcom zastavanom území miest optimálne podmienky pre život obyvateľov v rôznych oblastiach (bývanie, pracovné príležitosti, atď.) tak, aby nedochádzalo k vysídľovaniu centier miest a negatívnemu záberu krajiny a poľnohospodárskej pôdy. Súčasne sa projekt zameriava na rozvoj stavebníctva a realitnej sféry, využitie existujúcich územných rezerv (brownfields), dedičstva historickej zástavby, zníženie spotreby energie v budovách a nákladov na ďalšie budovanie infraštruktúry.
Na projekte USEAct sa zúčastňuje 10 európskych miest (vedúci partner je mesto Neapol), ktoré spolupracujú a vymieňajú si profesionálne skúsenosti pri hľadaní nových udržateľných riešení územných problémov. Zároveň každý z partnerov projektu spolupracuje s miestnou podpornou skupinou (ULSG), tvorenou vzdelávacími, správnymi, podnikateľskými, politickými a i. inštitúciami a subjektmi, ktorá v rôznych úrovniach  zabezpečuje odbornú podporu projektu.
Dôležitým interdisciplinárnym výstupom realizačnej fázy projektu USEAct je spracovanie miestneho akčného plánu (LAP) a ďalšie šírenie získaných informácií a poznatkov.
Ukončenie projektu sa očakáva v roku 2015. Program URBACT zameraný na vykonávanie lisabonskej stratégie, ktorá dáva do popredia konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť, bude aj v nasledujúcom období 2014-2020 v centre záujmu EÚ.


Vytvorené: 8. 9. 2022