Roky 2021- 2023 – proces zlepšovania
19. apríl 2024

Po posúdení dňa 30. 9. 2021 obdržaná písomná „Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF“  sa spolu s vypracovanou Samohodnotiacou správou úradu, získanými podnetmi a návrhmi na zlepšovania aj od zamestnancov úradu a dňa 13. októbra 2021 realizovaným školením CAF tímu stali východiskom pre prípravu Akčného plánu zlepšovania  úradu (ďalej len „APZ“) pre nasledujúce maximálne dvojročné obdobie.

Identifikované oblasti zlepšenia boli v dňa 15. 11. 2021 v schválenom APZ mestského úradu, pretavené do jednotlivých aktivít a pracovných úloh, ale až ich napĺňaním v nasledujúcich mesiacoch bude môcť začať hovoriť o konkrétnych prínosoch implementácie modelu CAF. Aktivity sú zamerané prioritne na zlepšenie procesov úradu, na rozvoj zamestnancov, koncepčné ukotvenie aktivít úradu a zlepšenie služieb smerom k občanom/zákazníkom a zainteresovaným stranám a ich  postupná realizácia je vykonávaná v zmysle PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyklu.


Najčítanejšie správy
Preparkujte autá, parkovisko na Škultétyho sa…
22. máj 2024
Grooming: čo je to a kto je ohrozený?
21. máj 2024
Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri…
16. máj 2024
Chceme poznať váš pocit z mesta
15. máj 2024