Model CAF a proces samohodnotenia

Vytvorený CAF tím absolvoval v dňoch 26.4., 29.4. a 30.4.2021 prvé z plánovaných školení k modelu CAF a procesu samohodnotenia. Úradom pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo SR pridelená školiteľka Iveta Paulová, previedla CAF tím cez kľúčové oblasti a to predstavenie modelu CAF a jeho implementácie, výklad modelu CAF na úrovni kritérií a subkritérií, výklad panelov bodového hodnotenia a proces zlepšovania v modeli CAF.

V druhej fáze implementácie modelu CAF sa začal proces samohodnotenia. CAF tím v nasledujúcich mesiacoch intenzívne pracoval na samohodnotiacej správe úradu prostredníctvom 9 kritérií mapujúcej jeho činnosti a dosiahnuté výsledky v oblasti vodcovstva, stratégie, plánovania, zamestnancov, v partnerstvách, zdrojoch a tiež v procesoch. Za účelom dosiahnutia konsenzu individuálneho bodového hodnotenia správy, podľa v prípravnej fáze zvoleného jednoduchého panelu hodnotenia,  CAF tím absolvoval dňa 21. júla 2021 celodenný „konsenzus míting“ v priestoroch KC Zobor, ktorý pokračoval dňa 4. augusta 2021 už v priestoroch úradu.

Samohodnotiaca správa tak bola 17. augusta 2021 po niekoľko mesačnom úsilí CAF tímu, zapracovaní pripomienok od všetkých zamestnancov úradu a prebehnutom konsenzus mítingu schválená a predložená na posúdenie Úradu pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo SR.

Následne sa dňa 8. septembra 2021 na pôde Mestského úradu v Nitre konalo externé posúdenie tímom posudzovateľov z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva SR, ktorého cieľom bolo úradu „nastavilo zrkadlo“ za aktívnej účasti vedenia mesta,  garanta modelu CAF,  metodičky modelu CAF a celého CAF tímu. Na externom posúdení bola prítomná aj pridelená konzultantka Iveta Paulová z  Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva SR, ktorá CAF tímu počas celej doby implementácie modelu CAF poskytuje neoceniteľnú metodickú podporu a sprevádza ho jeho jednotlivými krokmi.

Externé posúdenie prebiehalo počas celého dňa a posudzovatelia si prostredníctvom diskusie s členmi CAF tímu a miestnou obhliadkou úradu dopĺňali informácie o jeho činnosti. Každý vlastník kritéria v samohodnotiacej správe  z CAF tímu mal možnosť získať od externého posudzovateľa dôležitú spätnú väzbu na svoje kritérium. Posudzovatelia z externého prostredia pomenovali kľúčové silné stránky implementácie, ale tiež poukázali na kľúčové oblasti na zlepšovania sa.


Vytvorené: 18. 7. 2023