Ustanovujúce riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 15.11.2022

PozvánkyDochádzkaHlasovaniaUznesenia, Zápisnica,

PozvánkyDochádzkaHlasovaniaUznesenia, Zápisnica, Video záznamYoutube záznam

Program
1. Slávnostné otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre
2. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta Nitry mestskou volebnou komisiou, odovzdávanie osvedčení o zvolení primátorovi a novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Nitra a prevzatie insígnií
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre
5. Vystúpenie novozvoleného primátora, vystúpenie hostí a doterajších poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre
6. Prestávka 
7.
 Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
8. Určenie overovateľov zápisnice
9. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
10. Voľba poslanca povereného viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva

Materiály k ustanovujúcemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 1406/2022
  Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľba jej členov
 2. Materiál č. 1407/2022
  Návrh na zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre a voľba ich predsedov a členov z radov poslancov
 3. Materiál č. 1408/2022
  Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach
 4. Materiál č. 1409/2022
  Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva
 5. Materiál č. 1410/2022
  Návrh na schválenie mesačného platu mesta Nitry Mareka Hattasa s účinnosťou od 16.11.2022 a žiadosť primátora mesta Nitry Mareka Hattasa o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku po skončení funkčného obdobia
 6. Materiál č. 1405/2022
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022
 7. Materiál č. 1404/2022
  Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2022
 8. Materiál č. 1395/2022
  Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi ARRIVA Nitra, a. s.
 9. Materiál č. 1403/2022
  Doplatok príspevku za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2021 a návrh jeho vysporiadania
 10. Materiál č. 1401/2022
  Informatívna správa k žiadosti o poskytnutie príspevku z mechanizmu Plánu obnovy na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov „Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského“
 11. Materiál č. 1385/2022
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 291/2021-MZ zo dňa 09.09.2021 (zámena pozemkov s manželmi Tolnaiovcami na Šúdolskej ul.)
 12. Materiál č. 1359/2022-1
  Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych ciest na území mesta Nitry na obdobie zimnej sezóny 2022-2023
 13. Materiál č. 1412/2022
  Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2022 pre zdravotne znevýhodnených športovcov

Vytvorené: 11. 11. 2022