Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ

1. Materiál č. 1350/2022-1 – Návrh na nakladanie s majetkom Nitrianskej investičnej s.r.o. (prenájom pozemkov- tenisový areál v rámci futbalového štadióna na Jesenského ulici pre Tenisový klub TCN Nitra) 
2. Materiál č. 1376/2022 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry k 31.08.2022
3. Materiál č. 1375/2022 – Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2023
4. Materiál č. 1377/2022 – Informatívna správa o finančnej situácií mesta Nitra


Vytvorené: 24. 10. 2022