Logo LEAP

Local Adult Education Policy – LEAP

Cieľ projektu:

Všeobecným cieľom projektu je prispieť k dosiahnutiu 15% podielu dospelých na vzdelávaní v rámci EÚ, ako sa uvádza v stratégiách Európa 2020 a Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (Education&Training 2020). Projekt LEAP sa zameriava na samosprávy, aby im umožnil 77

i)  pochopiť a oceniť význam vzdelávania dospelých a

ii) navrhnúť svoje – lokálne stratégie vzdelávania (a / alebo zručností) dospelých.

Zapojte sa do diskusie o vzdelávaní dospelých na miestnej úrovni na EPALE!

Viac informácií sa dozviete tu https://leap2local.eu/

Východisko projektu:

Nízka miera účasti dospelých na vzdelávacích aktivitách sa prejavuje vo viacerých krajinách EÚ. V mnohých prípadoch platí, že zvyšovanie účasti na vzdelávaní dospelých si vyžaduje dobre koordinovaný systém na úrovni vlády a samosprávy. S cieľom povzbudiť dospelých k účasti na vzdelávaní počas celého ich života, je potrebné uznať dôležitosť vzdelávania dospelých a prijať jasnú definíciu tohto vzdelávania, a to na všetkých úrovniach vlády a spoločnosti. Ak chceme posilniť systém riadenia, je potrebné posilniť miestnu úroveň riadenia, ktorá je občanom najbližšia.

Cieľové skupiny:

Primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci samospráv, vedenie mesta, členovia zastupiteľstiev a všetci tí, ktorí budú pripravovať strategické dokumenty.

Zainteresované strany zapojené do ekosystému vzdelávania dospelých, ako sú poskytovatelia vzdelávania, vzdelávacie centrá, kultúrne centrá, občianska spoločnosť, zamestnávatelia, ktorí majú skutočný záujem na vytvorení dobrej politiky. Musia porozumieť problémom a spolupracovať s tvorcami politík s cieľom vytvoriť fungujúcu a efektívnu politiku.

Konečným užívateľom je široká verejnosť, ktorej sa poskytnú príležitosti na kvalitné vzdelávanie.

Výstupy: 

Aktivity projektu sa sústreďujú okolo štyroch intelektuálnych výstupov, ktoré sa majú dosiahnuť:

IO1: LEAP Platforma a Komunita praxe (Otvorený vzdelávací zdroj) https://leap2local.eu/

IO2: Trendy a dynamika v tvorbe miestnej politiky VD (Výskum)

IO3: Nástroje tvorby politiky VD pre miestne orgány (Školenie a pilotný kurz)

IO4: Príručka „Ako na to“ pre tvorcov miestnych politík (Príručka)

Financovanie:

Projekt sa realizuje v rámci Programu celoživotného vzdelávania Erasmus +, KA2 – Strategické partnerstvá. Rozpočet predstavuje 288 647 €. Obdobie projektu je 24 mesiacov, začína sa 1. 11. 2020 a končí sa 31. 10. 2022.

Donori a partneri

Mesto Nitra
logo ecca
logo IHF
logo scolar
logo idp
logo erasmus

Mesto Nitra/SK – http://nitra.sk

Radio ECCA/ES – www2.radioecca.org

Institute de Haute Formation aux Politiques Communutaires/BE – www.ihfeurope.eu

Inspectoratul Scolar Judetean Neamt /RO – www.isjneamt.ro/site

IDP European Consultants/IT – www.idpeuropa.com

Nevelők Háza Egyesület/HU – www.ckh.hu


Vytvorené: 8. 9. 2022