Kto má nárok na inflačnú pomoc od štátu?
7. december 2022

Požiadať o dotáciu môžu najzraniteľnejšie skupiny do konca roka.

Štát ponúka finančný príspevok pre najzraniteľnejšie  skupiny osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a podobne.

Suma jednorazovej dotácie je vo výške 100 €. Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR.

Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.decembra:

  • osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého/prechodného pobytu;
  • elektronickými prostriedkami (e-mailom, pričom žiadosť je potrebné podpísať a vo forme
  • skenu poslať na úrad) bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje. Na žiadosti podané po 31.12.2022 sa nebude prihliadať.Formou žiadostí je možné požiadať o tieto jednorazové dotácie:

  • jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 €,
  • jednorazová dotácia vo výške 100 € pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  • jednorazová dotácia vo výške 100 € pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe nájdete tu:
https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialneveci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html?page_id=122265

ÚPSVR Nitra
Foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Novú Radu seniorov tvorí 11 členov
18. apríl 2023
Milí seniori, navrhnite svojho zástupcu do Rady…
27. február 2023
Spevácky zbor Lipka pomáha rodinám z Polygonu
24. január 2023
Združenie STORM počas roka riešilo aj podnety…
29. december 2022