Domy opatrovateľskej služby

Slúžia najmä pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktorých zdravotný stav odôvodňuje poskytovanie osobitnej starostlivosti, alebo u ktorých možno odôvodnene predpokladať potrebu poskytovania osobitnej starostlivosti vzhľadom k veku a postupnému strácaniu ich samostatnosti s podmienkou vlastného súkromia, pričom úroveň ich sebestačnosti a mentálnych schopností nesmie klesnúť pod kritickú úroveň aktivít denného života a mentálnych schopností.

Kapacita bytových jednotiek: 1 budova, blok A, blok B, 5 nadzemných podlaží, 103 b. j., z toho 3 b. j. na prevádzku (práčovňa, opatrovateľky, kancelária sociálnej pracovníčky), garsónky, dvojgarsónky

Janka Kráľa 2, Nitra

Kapacita bytových jednotiek: 1 budova, 3 nadzemné podlažia, 24 b. j., z toho 1 b. j. na prevádzku (práčovňa, výdajňa stravy – opatrovateľská služba) 1 izbové b. j.

Bernolákova 16, Nitra

 • žiadateľ má trvalý pobyt na území mesta Nitry minimálne 5 rokov,
 • žiadateľ je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku (invalidného podľa právnych predpisov účinných do 31.12.2003 alebo s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %) a pri invalidnom dôchodku vo veku nad 50 rokov,
 • žiadateľ nemá voči mestu žiadne finančné a majetkové záväzky,
 • žiadateľ odôvodnene potrebuje poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle platnej legislatívy a za týmto účelom je povinný žiadateľ so žiadosťou o pridelenie bytu v DOS predložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
 • žiadateľ je povinný predložiť doklad o výške príjmu za účelom uzatvorenia dohôd
 • o zrážkach z príjmu na krytie nákladov za nájomné a za poskytované služby,
 • žiadateľ je povinný predložiť doklad o majetkových pomeroch (kúpna zmluva a pod., alebo v prípade, že žiadateľ nevlastní žiaden majetok, podá o tom čestné prehlásenie),
 • ak žiadosť podávajú manželia, musia podmienky podľa tohto ods. splniť obaja.


Primátor mesta po doručení stanoviska Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie  a podporu verejného zdravia:

 • schvaľuje (neschvaľuje) pridelenie bytu v DOS žiadateľovi formou uzatvorenia zmluvy o nájme bytu v DOS,
 • schvaľuje (neschvaľuje) vzájomnú výmenu bytov medzi nájomcami bytov v DOS,
 • schvaľuje (neschvaľuje) pridelenie bytu v DOS v prípadoch hodných osobitného zreteľa.
 • Zabezpečuje odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre

Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.
referentka – koordinátorka dostupného bývania
číslo dverí: 112
zuzana.jancovicova@msunitra.sk
Pon8:00 – 15:00
Uto8:00 – 15:00
Str8:00 – 16:45*
Štv8:00 – 15:00
Pia8:00 – 13:45**
SobZatvorené
NedZatvorené
*Overovanie podpisov a listín do 16:30
**Pokladňa do 13:30


Mestský úrad Nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA
tel.: 037/65 02 111, 0911/990 256
podatelna@msunitra.sk, info@nitra.sk


Vytvorené: 26. 11. 2021