Divadelná Nitra

Medzinárodný divadelný festival sa programovo profiluje ako platforma iniciujúca pohyb ideí, kreatívneho myslenia a vyjadrovania. V tomto zmysle slúži ako protiváha komerčného a konvenčného umenia. K výbave každej kultúrne vyspelej krajiny patrí veľký medzinárodný divadelný festival. Na Slovensku je ním Divadelná Nitra.

Jej základným poslaním je preto prostredníctvom špičkového umenia zo zahraničia obohacovať kultúrnu ponuku na Slovensku, prehlbovať povedomie slovenskej verejnosti o rozmanitosti európskej kultúry a domácemu profesijnému prostrediu poskytovať impulzy k jeho ďalšiemu rozvoju, ako aj možnosti prezentácie v medzinárodnom kontexte.

Za 30 rokov svojej existencie sa Divadelná Nitra stala dôležitým bodom na mape európskych festivalov, miestom zaujímavej ponuky zo strednej a východnej Európy, najmä pre manažérov festivalov a kultúrnych domov zo Západu. Tak v intenciách svojho programového smerovania pomáha medzinárodnej kultúrnej výmene a rozvoju medzinárodných kultúrnych stykov.

www.nitrafest.sk


Vytvorené: 29. 9. 2022