DemoHráč

O projekte

Demokracia je krehká a nie je zadarmo. Formálne vzdelávanie často nemá dostatočné kapacity a nástroje túto tému zrozumiteľne a zaujímavo s dospievajúcimi uchopiť. Výsledkom je nedôvera vo výhody demokratického usporiadania spoločnosti a zvyšovanie radikalizácie mládeže, ako v Českej republike, tak i na Slovensku. Chceme podporiť mladých ľudí v zapojení sa do diania vo svete okolo nich a pedagógom a pracovníkom s mládežou odovzdať nástroje na sprevádzanie týmito komplexnými témami. Preto sme sa zapojili do trojročného česko-slovenského projektu DemoHRÁČ, ktorý prebieha v rokoch 2020 – 2023 a prepája päť českých a slovenských partnerských organizácií. V rámci projektu bude vytvorená metodika vzdelávania pre mládež, využívajúca metódy neformálneho vzdelávania, zážitkovej pedagogiky a larpu (live-action role playing). Budú vyškolení pedagógovia a pracovníci s mládežou. Program bude niekoľkokrát otestovaný na školách v Nitre a Kroměříži a jeho funkčnosť bude overená dopadovou štúdiou. Všetko bude zakončené spoločnou konferenciou.

Ciele projektu

 • Mladí ľudia si počas vzdelávacích aktivít uvedomia riziká nedemokratických režimov v kontexte aktuálneho diania v spoločnosti, svoju úlohu v udržiavaní a podpore demokracie a zvýšia svoj záujem aktívne sa zapojiť do diania v spoločnosti.
 • Zapojení pracovníci s mládežou sa naučia využívať vybrané metódy neformálneho a zážitkového vzdelávania a larpu k rozvíjaniu demokratických kompetencií u mladých ľudí a naučia sa pracovať s vytvoreným vzdelávacím modulom DEMO. Zapojení pedagogickí zamestnanci sa naučia základné metódy neformálneho a zážitkového vzdelávania a naučia sa používať počas vyučovania podporné aktivity nadväzujúce na zážitkový vzdelávací modul.
 • Pilotné mestá preberú zodpovednosť za udržateľnosť overených aktivít projektu v kontexte reality svojho prostredia.

Aktivity projektu

Aktivita 1:

 • Školenie pracovníkov s mládežou.
 • Tvorba dvojdňového zážitkového programu.
 • Tvorba aktivít nadväzujúcich na zážitkový program pre pedagógov.
 • Tvorba metodológie dopadovej analýzy pre overenie dopadov zážitkového programu.

Aktivita 2:

 • Pilotné overenie funkčnosti zážitkového programu na 6 skupinách – 3 triedy v Nitre a 3 triedy v Kroměříži.
 • Tvorba metodiky, ktorá bude popisovať vytvorený zážitkový program.

Aktivita 3:

 • Školenie pre pedagógov – ako realizovať nadväzujúce aktivity  vo vyučovaní.

Aktivita 4:

 • Realizácia 7 zážitkových programov pre mládež.
 • Realizácia nadväzných vzdelávacích aktivít v 7 triedach.
 • Samostatná realizácia ďalších vzdelávaní pod záštitou mesta Nitra  a Kroměříž.

Aktivita 5:

 • Záverečná konferencia projektu.

DemoHRÁČ v číslach:

 • 325 mladých ľudí, ktorí sú si istejší svojím prínosom pre komunitu a spoločnosť
 • 14 pracovníkov s mládežou, ktorí sú schopní realizovať vytvorený zážitkový program
 • 26 pedagógov, ktorí sú schopní realizovať nadväzujúce aktivity v škole
 • 2 mestá, v ktorých budú vzdelávacie aktivity pokračovať 
 • 1 vzdelávacia metodika 
 • 1 dopadová analýza

Partneri projektu

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore programu Európskej únie Erasmus+.

Logá

Vytvorené: 8. 9. 2022