Aktualizácia – PIS KN

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou podľa § 102 odsek 1 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:        00 308 307
Mesto:    Nitra        PSČ:        950 06
Ulica:    Štefánikova 60
Telefón:    037/6502 274        Fax:
Kontaktná osoba:    Mgr. Tibor Nevický

Opis predmetu zákazky:

„AKTUALIZÁCIA – PIS KN“

Aktualizácia databázy Parciálneho Informačného Systému Katastra Nehnuteľností, z podkladov SGI, SPI a UO Katastra nehnuteľností.

Typ zmluvy:    Zmluva na poskytnutie služby

Miesto plnenia:    MsÚ Nitra, Štefánikova 60, 950 06, Nitra

Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:

Aktualizácia databázy PIS KN, z podkladov SGI, SPI a UO Katastra nehnuteľností pre

nasledujúce katastrálne územia:
 

KatasterRegisterKatasterRegister
Dolné KrškanyC, EKynekC, E
Horné krškanyC, EChrenováC, E
NitraC, EZoborC, E
DražovceC, EMikov DvorC, E
MlynárceC, EVeľké JaníkovceC, E
Párovské HájeC, E  


Predpokladaná hodnota zákazky:    8 333 € bez DPH

Termín dodania:    do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy

Lehota na predloženie ponuky do : 19.4.2013 do 13:00 hod., na podateľňu MsÚ v Nitre
v uzatvorenej obálke s nápisom „Súťaž – aktualizácia PIS – KN NEOTVÁRAŤ !“

Vyhodnotenie ponúk:
–    po vyhodnotení predložených ponúk sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO. Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná zmluva,
–    v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

Podmienky účasti:
–    uchádzač doručí cenovú ponuku za jednotlivé katastrálne územia 1 – 11uvedených  v tejto výzve vyššie samostatne za register „C“ a „E“- v tvare suma v  € + DPH za každé katastrálne územie do lehoty stanovenej na predloženie ponuky vyššie v tejto výzve,
–    originál alebo overená kópia dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu obstarávania, alebo kópiu platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona číslo 25/2006 Z. z.,
–    referencie za posledné 3 roky so zoznamom odberateľov na aktualizáciu katastrálnych máp, prípadne na podobný typ prác.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v €

Elektronická aukcia:
–    v prípade, že ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky požadované doklady uvedené v podmienkach k účasti, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo ju zo súťaže vylúčiť,
–    každý uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené podmienky účasti na elektronickej aukcií, bude vopred písomne oboznámený s termínom jej konania a obdrží prihlasovacie meno a heslo,
–    podrobnejšie pravidlá priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom zaslané na ich emailové adresy,
–    v elektronickej aukcií – online  prostredníctvom internetu uchádzač ponúkne cenu podľa jednotlivých katastrálnych území 1-11 uvedených vyššie v tejto výzve, osobitne pre každé katastrálne územie a registrov „C“ a „E“ v tvare suma v € + DPH,
–    jednotliví účastníci majú možnosť v súťažnom kole elektronickej aukcie upravovať svoju cenovú ponuku, pričom sa im zobrazuje najnižšia aktuálna ponúknutá cena,
–    v prípade, ak splní požadované podmienky účasti na elektronickej aukcií len jeden uchádzač, elektronická aukcia nebude nutná a verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle doručenej cenovej ponuky uchádzača a stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Dôvody na zrušenie súťaže:
–    nebola predložená ani jedna ponuka,
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“,
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.S pozdravom                         
             Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.
                Hlavný architekt mesta Nitry


Vytvorené: 27. 7. 2022