AKTUALIZÁCIA – PIS KN

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502 274 Fax:
Kontaktná osoba: Mgr. Tibor Nevický

Opis predmetu zákazky:
„AKTUALIZÁCIA – PIS KN“
Aktualizácia databázy Parciálneho Informačného Systému Katastra Nehnuteľností, z podkladov SGI, SPI a UO Katastra nehnuteľností.

Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služby

Miesto plnenia: MsÚ Nitra, Štefánikova 60, 950 06, Nitra

Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:

Aktualizácia databázy PIS KN, z podkladov SGI, SPI a UO Katastra nehnuteľností pre nasledujúce katastrálne územia:
Kataster Register

1, Dolné Krškany C, E
2, Horné Krškany C, E
3, Nitra C, E
4, Drážovce C, E
5, Mlynárce C
6, Párovské Háje C, E
7, Kynek C, E
8, Chrenová C, E
9, Zobor C,E
10, Mikov Dvor C,E
11, Veľké Janíkovce C,E

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 916,66 € bez DPH

Termín dodania: do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy

Lehota na predloženie ponuky do : 28.3.2012 do 16:30 hod., na podateľňu MsÚ v Nitre.
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO. Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná zmluva.
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

Podmienky účasti:

 • uchádzač doručí cenovú ponuku za predmet obstarávania podľa bodov 1 – 11uvedených v tejto výzve vyššie samostatne za register „C“ a „E“- v tvare suma v € + DPH za každý bod do lehoty stanovenej na predloženie ponuky vyššie v tejto výzve,
 • Originál alebo overená kópia dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu obstarávania, alebo kópiu platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č.25/2006 Z. z.,
 • referencie za posledné 2 roky so zoznamom odberateľov na aktualizáciu katastrálnych máp, prípadne na podobný typ prác
  Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
 • najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

Elektronická aukcia:

 • v prípade, že ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky požadované doklady uvedené v podmienkach k účasti, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo ju zo súťaže vylúčiť,
 • každý uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené podmienky účasti na elektronickej aukcií, bude vopred písomne oboznámený s termínom jej konania a obdrží prihlasovacie meno a heslo,
 • podrobnejšie pravidlá priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom zaslané na ich emailové adresy
 • v elektronickej aukcií – online prostredníctvom internetu uchádzač ponúkne cenu podľa bodov 1-11 uvedených vyššie v tejto výzve, osobitne podľa jednotlivých bodov a registrov „C“ a „E“ v tvare suma v € + DPH,
 • jednotliví účastníci majú možnosť v súťažnom kole elektronickej aukcie upravovať svoju cenovú ponuku, pričom sa im zobrazuje najnižšia ponúknutá cenová ponuka,
 • v prípade, ak splní požadované podmienky účasti na elektronickej aukcií len jeden uchádzač, elektronická aukcia nebude nutná a verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle doručenej cenovej ponuky uchádzača a stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk .

Dôvody na zrušenie súťaže:

 • nebola predložená ani jedna ponuka,
 • ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“,
 • zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

S pozdravom
Ing. arch. Jozef Hrozenský
Hlavný architekt mesta Nitry

Súbory na stiahnutie:


Vytvorené: 27. 7. 2022