AKTUALIZÁCIA ORTOFOTOMAPY

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou podľa § 102 odsek 1 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:        00 308 307
Mesto:    Nitra        PSČ:        950 06
Ulica:    Štefánikova 60
Telefón:    037/6502 274        Fax:
Kontaktná osoba:    Mgr. Tibor Nevický

Opis predmetu zákazky:

„AKTUALIZÁCIA ORTOFOTOMAPY“

Aktualizácia ortofotomapy celého územia mesta Nitry

Typ zmluvy:    Zmluva na poskytnutie služby

Miesto plnenia:    MsÚ Nitra, Štefánikova 60, 950 06, Nitra

Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:

Predmetom VO budú údaje z účelovej digitálnej farebnej ortofotomapy (ďalej len OM) v nasledovnom členení:
OM spracovaná z leteckého meračského snímkovania z roku 2011 ( prípadne novšia ) v digitálnej forme v plošnom rozsahu cca 49 km2 v rozlíšení 0,25 m/pixel – snímkovanie v pásme RGB digitálnou fotogrametrickou meračskou kamerou
Mesto Nitra disponuje zakúpenými snímkami z r. 2011 – mapové listy vyznačené v prílohe tejto výzvy červenou farbou ( plošný rozsah cca 36 km2 t.j. ), predmetom aktualizácie je zvyšná časť územia ( podfarbená žltou farbou v prílohe tejto výzvy ) t.j. plošný rozsah cca 49 km2 .
Údaje budú poskytnuté formou poskytnutia multilicencie – multiinštalácie  digitálnej OM pre mesto Nitra. Digitálna OM bude georeferencovaná do tzv. „redukovaných súradníc“, ktoré sú posunuté oproti S-JTSK súradniciam o konštantu  x = -475000, y = – 1 260 000. Polohová presnosť OM – stredná polohová chyba (RMSE) zobrazenia prvkov na teréne je 0,2 m.
OM bude poskytnutá na médiách CD alebo DVD v nasledovných formátoch:
1)    účelová digitálna farebná OM – rastrový formát TIF + TFW, JPG + JGW + ROH,
2)    polygon ohraničujúci  pokrytie OM a klad – formát SHP, DGN, DXF.


Predpokladaná hodnota zákazky:      5 666 € bez DPH

Termín dodania:                             do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy

Lehota na predloženie ponuky do : 19.6.2013 do 16:00 hod., na podateľňu MsÚ v Nitre
v uzatvorenej obálke s nápisom „Súťaž – aktualizácia ortofotomapy NEOTVÁRAŤ !“


Vyhodnotenie ponúk:
–    po vyhodnotení predložených ponúk sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO. Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná zmluva,
–    v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

Podmienky účasti:
   –    uchadzač doručí cenovú ponuku za ortofotomapu v tvare suma v  € + DPH do lehoty stanovenej na predloženie ponuky vyššie v tejto výzve,
–    overenú kópiu certifikovaného kalibračného protokolu nie staršieho ako 2 roky na  digitálnu meračskú kameru s gyroskopickou stabilizáciou a redukciou zmazu,
–    referencie vyhotovených ortofotomáp so zoznamom odberateľov za posledné 3 roky v rozlíšení 0,25 m/pixel v rozsahu min. 10 km2,
–    popis technológie tvorby OM snímkovania, merania vlícovacích bodov, výpočet AAT (aerotriangulácie) digitálneho terénneho modelu,

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v €

Elektronická aukcia:
–    v prípade, že ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky požadované doklady uvedené v podmienkach k účasti, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo ju zo súťaže vylúčiť,
–    každý uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené podmienky účasti na elektronickej aukcií, bude vopred písomne oboznámený s termínom jej konania a obdrží prihlasovacie meno a heslo,
–    podrobnejšie pravidlá priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom zaslané na ich emailové adresy,
–    v elektronickej aukcií – online  prostredníctvom internetu uchádzač ponúkne cenu za ortofotomapu v tvare suma v  € + DPH –    jednotliví účastníci majú možnosť v súťažnom kole elektronickej aukcie upravovať svoju cenovú ponuku, pričom sa im zobrazuje najnižšia aktuálna ponúknutá cena,
–    v prípade, ak splní požadované podmienky účasti na elektronickej aukcií len jeden uchádzač, elektronická aukcia nebude nutná a verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle doručenej cenovej ponuky uchádzača a stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Dôvody na zrušenie súťaže:
–    nebola predložená ani jedna ponuka,
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“,
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

S pozdravom
Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.
  Hlavný architekt mesta Nitry


Vytvorené: 27. 7. 2022