Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatku č. 1
Číslo 3/2021
Stav schválené
Schválené/Účinné podľa stavu od 29.02.2024