Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre organizovanie trhov
20. november 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

 

„referent pre organizovanie trhov“

 •  v odbore kultúry  Mestského úradu v Nitre

Požadovaný stupeň vzdelania

Úplné stredné vzdelanie

Popis pracovnej pozície:

 • Zabezpečovanie výkonu činností spojených so zriadením a organizovaním príležitostných trhov a mestských podujatí;
 • Vykonávanie agendy, kontrolovanie a spravovanie trhovísk v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov;
 • Vydávanie povolení na zriadenie trhového miesta;
 • Zabezpečovanie organizovania jarmokov a trhových akcií usporadúvaných mestom Nitra;
 • Spolupracovanie pri materiálno-technickom zabezpečení podujatí organizovaných na území mesta Nitry, na ktorých sa Mesto spolupodieľa;
 • V súlade so zákonom č. 369/1990 Z .z. o obecnom zriedení zabezpečovanie a plnenie úloh na úseku ochrany spotrebiteľa na území mesta Nitry;
 • Spracovávanie podkladov pre vydávanie stanovísk, súhlasu alebo vyjadrovania sa k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území mesta Nitry;
 • Spracovávanie podkladov pre vydávanie povolení o prevádzkovom čase v prevádzkarňach na území mesta Nitry;
 • Vybavovanie žiadostí na jednorazové predĺženie prevádzkovej doby v reštauračných zariadeniach;
 • Preverovanie podnetov a pripomienok občanov týkajúcich sa prevádzok;
 • Vybavovanie pripomienok výborov mestských častí a interpelácií poslancov na úseku Referátu kultúrnej infraštruktúry a služieb;

Požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie,
 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť
 • schopnosť spolupráce s kolektívom
 • užívateľské ovládanie počítača,

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok 

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  971,00 € a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca,
 • stabilné sociálne prostredie,
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre organizovanie trhov“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  Kultúra-organizovanie trhov “  najneskôr  dňa 18.12.2020 do 11.00 hod.  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.    Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

 

V prípade, ak doklady zašlete elektronicky, originály dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022