Mesto hľadá hovorcu
4. február 2019
Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta, hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu „referent pre propagáciu“

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta, hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu „referent pre propagáciu“, ktorý bude zodpovedať za koordináciu aktivít mesta v styku s verejnosťou a pôsobiť ako hovorca samosprávy.

 

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá  zamestnanca na pracovnú pozíciu:

„referent pre propagáciu“

Miesto výkonu  práce:  Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100% pracovný  úväzok

Mzdové ohodnotenie: rozpätie koeficientu základnej zložky mzdy 0,85-1,20, minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1145,00 €, osobné ohodnotenie zamestnancovi, ktorý je v skúšobnej dobe,  možno  priznať v rozsahu najviac do 50% základnej zložky mzdy zamestnanca,  (1500,00 €)  a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitry  a platnou Kolektívnou zmluvou.

Informácie o pracovnom mieste :   

 • Zodpovedá za koordináciu aktivít mesta v styku s verejnosťou, pôsobí ako „HOVORCA“ samosprávy Mesta Nitry.
 • Spolupracuje s nezávislými médiami, zodpovedá za prípravu mediálnych výstupov  a propagáciu práce mesta v médiách a na webovej stránke mesta.
 • Vydáva tlačové správy o činnosti mesta.
 • Zúčastňuje sa určených pracovných stretnutí a pracovných výjazdov primátora, tlačových konferencií a besied, rokovaní poradných orgánov.
 • Monitoruje tlač, sleduje a analyzuje výstupy médií týkajúcich sa mesta Nitra a jeho vedenia. 
 • Tvorí, implementuje a kontroluje marketingový proces.
 • Aktívne zabezpečuje proces tvorby imidžu mesta.
 • Vytvára spoluprácu s médiami, zabezpečuje mediálne partnerstvá, tvorí mediálne kampane.
 • Zabezpečuje strategické a výkonné riadenie externej a internej komunikácie.
 • Koordinuje všetky komunikačné aktivity s médiami, organizáciami, partnermi.
 • Zabezpečuje analýzy cieľových skupín, stanovuje stratégie a ciele.
 • Rieši krízové a problémové situácie.

 Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • Úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého  stupňa   

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

 

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „ referent pre propagáciu“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  propagácia-hovorca“ najneskôr  dňa 12.2.2019 na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra.

Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba:

Mgr. Henrich Varga,  tel.037/6502255,  e-mail: Henrich.Varga@msunitra.sk

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022