41. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 03.07.2018
29. jún 2018

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 03.07.2018


Materiály a zvukový záznam k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 03.07.2018


Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 03.07.2018


Voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 03.07.2018


3. 

Materiál č. 1481/2018  

Návrh na udelenie Čestného občianstva  mesta Nitry prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, PhD. za mimoriadne významné zásluhy o duchovný a kultúrny rozvoj Nitry a Slovenska a za zachovávanie európskeho kultúrneho dedičstva


4.

Materiál č. 1477/2018

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry  Anne Šmehilovej st. za dlhodobý prínos v oblasti sociálnej pomoci a vytvárania inkluzívneho prostredia pre ľudí so sluchovým postihnutím v meste Nitra


5.

Materiál č. 1478/2018

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry akad. mal. Mariánovi Žilíkovi in memoriam za výnimočné celoživotné dielo v oblasti slovenského výtvarného umenia a rozvoj nitrianskej výtvarnej kultúry


6.

Materiál č. 1479/2018

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry akad. mal. Karolovi Felixovi za výnimočný prínos v oblasti slovenského výtvarného umenia   a šírenie dobrého mena mesta Nitry v medzinárodnom kontexte


7.

Materiál č. 1495/2018

Návrh na udelenie Ceny  mesta Nitry Prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, DrSc. Za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta Nitry v oblasti kultúry a umenia


8.

Materiál č. 1496/2018

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry RNDr. Marte Rácovej za významný prínos v riadiacej a pedagogickej práci vo výchovnovzdelávacom procese a za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja školstva a vzdelávania


9.

Materiál č. 1498/2018

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Doc. MUDr. Viktorovi Žákovi, CSc. in memoriam za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva


10.

Materiál č. 1504/2018

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Nitra na funkčné obdobie 2018-2022  


Dodatočné materiály a zvukový záznam k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 03.07.2018


1. 

Materiál č. 1480/2018

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Ľudovítovi Čutríkovi za aktívne celoživotné pôsobenie v oblasti nitrianskeho športu, jeho dokumentovanie a prezentovanie


Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 03.07.2018 


Záver


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021