Výberové konanie na funkciu referent - právnik
10. január 2018

Mesto Nitra  hľadá na odbor služieb úradu:

 

  • referenta – právnika

požiadavky:

VŠ II. stupňa  právnického smeru

  • prax v oblasti  občianskeho, obchodného a pracovného práva výhodou
  • prax v samospráve, príp. v štátnej správe výhodou

 

Od uchádzača na horeuvedenú pozíciu budeme požadovať občiansku bezúhonnosť, seriózne vystupovanie, zastupovanie MESTA NITRY v súdnych sporoch a zodpovedný prístup k pracovným úlohám.

 

Zoznam  požadovaných dokladov  :   žiadosť, profesijný životopis, overená kópia dokladu o vzdelaní, písomný a podpísaný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov pre Mesto Nitra .

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači na funkciu „referent právnik“ označia zalepenú obálku „Osobný pohovor právo“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre  najneskôr  dňa  31.1.2018   na adresu:   MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č 60, referát ľudských zdrojov, 950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

 

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.


Najčítanejšie správy
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022