Výberové konanie na funkciu referent - právnik
10. január 2018

Mesto Nitra  hľadá na odbor služieb úradu:

 

  • referenta – právnika

požiadavky:

VŠ II. stupňa  právnického smeru

  • prax v oblasti  občianskeho, obchodného a pracovného práva výhodou
  • prax v samospráve, príp. v štátnej správe výhodou

 

Od uchádzača na horeuvedenú pozíciu budeme požadovať občiansku bezúhonnosť, seriózne vystupovanie, zastupovanie MESTA NITRY v súdnych sporoch a zodpovedný prístup k pracovným úlohám.

 

Zoznam  požadovaných dokladov  :   žiadosť, profesijný životopis, overená kópia dokladu o vzdelaní, písomný a podpísaný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov pre Mesto Nitra .

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači na funkciu „referent právnik“ označia zalepenú obálku „Osobný pohovor právo“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre  najneskôr  dňa  31.1.2018   na adresu:   MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č 60, referát ľudských zdrojov, 950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

 

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022