Voľné pracovné miesto na pozíciu - referent pre mestský rozvoj a udržateľnú ekonomiku
19. marec 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca   na pracovnú pozíciu

 

 • referent pre mestský rozvoj a udržateľnú ekonomiku Odboru mestského rozvoja a cestovného ruchu Mestského úradu v Nitre 

s náplňou práce v rozsahu navrhovania a podporovania nástrojov na pomoc miestnej ekonomiky (podnikateľské inkubátory, coworking…), koordinovania vzniku certifikovaných mestských výrobkov a produktov, organizovanie  trhov domácich výrobkov. Iniciatívne vyhľadáva možné zdroje na financovanie podujatí a aktivít odboru, zapája sa do výziev a grantov .

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje   862,00 €   odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

 

Požadovaný stupeň vzdelania

 

                                                           VŠ II. stupňa

 

 • skúsenosť s podnikateľským prostredím
 • znalosť problematiky udržateľnej ekonomiky a domácej výroby
 • prehľad o fungovaní eurofondov a grantov

 

požiadavky:

 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • občianska bezúhonnosť,

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

 

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre mestský rozvoj a udržateľnú ekonomiku  “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  – RpreMRaUE “   , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra.. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj na e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Termín uzávierky  najneskôr  dňa 12.04.2019.  Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

 

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba:  

Mgr. Daniel  Balko,  tel. 037/6502252, e..mail: Daniel.Balko@nitra.sk

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022