Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ - Golianova 1, Nitra
21. september 2018

Mesto Nitra

zastúpené primátorom mesta

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

 

Materskej školy, Golianova 1, Nitra

 

 

Kvalifikačné predpoklady

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch      a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

 

Iné kritériá a požiadavky

 • organizačné a riadiace schopnosti
 • bezúhonnosť

 

Zoznam požadovaných dokladov

 • prihláška do výberového konania
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu)
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – názov školy – neotvárať!“

najneskôr do 15. októbra 2018 do 12.00 h na adresu: Mestský úrad, Odbor školstva, mládeže a športu, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra.        


Najčítanejšie správy
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022