Ponuka práce pre dvoch právnikov
5. február 2019
Mesto Nitra vypisuje výberové konania na dve pracovné pozície - referent právnik. Písomné prihlášky od uchádzačov očakávame do  28.februára 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnancov

 

 • referenta právnika  

         Odboru  služieb úradu  Mestského úradu v Nitre 

s náplňou práce v rozsahu zabezpečovania právnej agendy v oblasti občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a administratívnoprávnych záležitostí, tvorba a posudzovanie zmlúv, všeobecne záväzných nariadení, vnútorných predpisov, spracovávanie právnych stanovísk, zastupovanie mesta v konaniach pred súdmi a inými orgánmi.

 

 • referenta právnika

Odboru majetku Mestského úradu v Nitre

 

s náplňou práce v rozsahu tvorby a posudzovania právnej dokumentácie pri nakladaní najmä s nehnuteľným majetkom mesta, majetkoprávne usporiadania majetku mesta, zastupovania mesta v konaní pred súdmi, komunikácia s katastrálnym úradom, pozemkovým úradom, SPF, archívmi a inými orgánmi. Vyžaduje sa dôkladná znalosť zákona č. 369/1990 Zb., 138/1991 Zb. a súv. predpisov v oblasti pozemkového práva, výhodou je prax v oblasti práva nehnuteľností.

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  907,00 €,s možnosťou zvýšenia základnej zložky do výšky 1193,00 € a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

 

Požadovaný stupeň vzdelania

 

VŠ II. stupňa  právnického smeru

 • prax v oblasti  občianskeho, obchodného, pracovného práva a správneho práva výhodou
 • prax v samospráve, príp. v štátnej správe, v advokácii výhodou

požiadavky:  

 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie,
 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť
 • užívateľské ovládanie počítača,

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť, s uvedením pracovnej pozície o ktorú sa uchádzate
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

 

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent -právnik  “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  právnici “  najneskôr  dňa 28.2.2019  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby:  

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022