Oznámenie o realizácii výberového konania na pozíciu Asistent/ka osvety zdravia
11. apríl 2018
Termín výberového konania: 29. 3. 2018 – 18.4.2018

Termín výberového konania: 29. 3. 2018 – 18.4.2018

Na pozíciu: Asistent/ka osvety zdravia

Predpokladaný dátum nástupu: 01.05.2018

Počet AOZ na obec: 1

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu na pozíciu asistenta zdravotnej osvety:

Vzdelanie: ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda,

Jazykové znalosti: základná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka,

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,

Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber ľudských zdrojov na pozíciu AOZ podmienka,

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

  • štruktúrovaný životopis
  • vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenia, resp. diplomu; nemusí byť overená notárom),
  • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 18.04.2018 pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke).

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Koceľova 937/9

821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: petra.hiadlovska@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 2A – AOZ“.

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Osobné pohovory budú prebiehať v dňoch 23.04.2018 – 24.04.2018.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie dňa 25.04.2018 úspešného uchádzača/ku.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese petra.hiadlovska@zdraveregiony.eu ,darina.hammelova@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0948 434 236.

Súbory na stiahnutie:


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022