Mesto dbá na kvalitu sociálnych služieb
25. január 2019
Na Mestskom úrade v Nitre sa tento týždeň uskutočnil dvojdňový odborný seminár pod vedením Miroslava Cangára z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci

Zamestnanci odboru sociálnych služieb mestského úradu, Správy zariadení sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, azylového domu a ďalších sociálnych služieb, poskytovaných mestom Nitra, mali možnosť spoznať praktickú rovinu zákonom určenej sociálnej politiky priamo z úst odborníka. 

Dopodrobna sme sa venovali podmienkam, ktoré zákon o sociálnych službách vyžaduje, aby jednotlivé služby poskytované mestom boli nastavené s vysokou mierou kvality,“ špecifikoval Miroslav Cangár dvojdňový seminár. „Zákon o sociálnych službách obsahuje 22 kritérií a tieto sme postupne prechádzali. Vysvetlil som im, ako má mesto ako poskytovateľ  sociálnej služby postupovať, aby bola splnená litera zákona a aby boli spokojní aj prijímatelia poskytovaných sociálnych služieb,“ špecifikoval Miroslav Canglár obsah seminára.

Klient má napríklad, okrem iného, právo byť informovaný v jemu zrozumiteľnej forme – či už v hovorenej reči, v posunkovom jazyku, alebo prostredníctvom piktogramov. „Súčasne má právo na život v prostredí, ktoré rešpektuje jeho intimitu, alebo prípadné obmedzenia mobility,“ konkretizovala získané informácie Martina Hrozenská z odboru sociálnych služieb na Mestskom úrade v Nitre.

Rovnako technické požiadavky na projekty budov, v ktorých klienti žijú, by mali napĺňať prvky tzv. univerzálneho navrhovania. Poskytovateľ sociálnych služieb má zároveň právo na to, aby sa o neho starali odborne erudovaní pracovníci a tiež na to, aby mal každý klient tzv. kľúčového pracovníka, ktorý bude styčnou a dôveryhodnou osobou, ktorá obhajuje jeho záujmy.

Mestská poslankyňa, členka mestskej rady a predsedníčka sociálnej komisie MZ Anna Šmehilová sa vyjadrila, že jej záleží na tom, aby služby, poskytované našim mestom občanom boli poskytované odborne a kvalitne, ale súčasne aj moderne. „Nové trendy sa objavujú v každej oblasti života a teda aj v sociálnych službách. Považujem za nesmierne dôležité ďalšie vzdelávanie našich zamestnancov aj v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Prvoradým musí byť preto najlepší záujem a individuálne potreby občana, ktorý sociálnu pomoc od mesta potrebuje. Moderné mesto sa musí vedieť postarať o odkázaného človeka, ktorý si sám, alebo jeho rodina nevie pomôcť,“ uviedla mestská poslankyňa a predsedníčka Komisie mestského zastupiteľstva pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia Anna Šmehilová.

Vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre Naďa Šimová uviedla, že v praxi sociálnych služieb ide o zmenu paradigmy – z pohľadu na klienta – prijímateľa sociálnej služby, s položením dôrazu na rešpekt a jedinečnosť človeka, ako aj na rozvoj jeho schopností, zručností a vedomostí.  „Nielen odborný personál pracujúci s klientmi v sociálnych službách, ale aj verejnosť by mala ľudí so špecifickými potrebami vnímať tak, že títo ľudia sú súčasťou ľudskej rozmanitosti. Systém moderných sociálnych služieb rešpektuje a podporuje oprávnené požiadavky občanov – prijímateľov sociálnych služieb na kvalitné sociálne služby. Dôraz sa kladie na podporu a tvorbu pozitívneho obrazu klientov v spoločnosti, na rešpektovanie jeho individuálnych potrieb a prianí,“ spresnila vedúca Naďa Šimová.

Od 1. septembra tohto roku bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny hodnotiť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby prostredníctvom poverených štátnych zamestnancov, pričom sa bude hodnotenie týkať štyroch základných oblastí a to dodržiavania základných ľudských práv a slobôd; procedurálnych podmienok ako sú postupy  a podmienky poskytovania sociálnej služby; personálnych podmienok zohľadňujúc kvalifikačné predpoklady a kompetencie zamestnancov a tiež prevádzkových podmienok, týkajúcich sa napríklad priestorových podmienok a materiálneho vybavenia zariadení sociálnych služieb.

Ľudmila Synaková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022